TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Hệ thống thông tin kế toán

Hệ thống thông tin kế toán trình bày các kiến thức về công tác kế toán, chu trình nghiệp vụ kế toán, tố chức và xây dựng hệ thống thông tin kế toán, thiết kế và tin học hóa công tác kế toán.