TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Lập Trình Game

Tên tiếng Anh: Advanced Game Programming Lập trình Game giới thiệu cho Sinh viên những kỹ thuật cần thiết để xây dựng được các dạng game có độ họa 3 chiều và game chơi mạng.. Chương 1 cung cấp lý thuyết nền tảng về đồ họa 3