TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Một Số Ứng Dụng Của Ngôn Ngữ Tự Nhiên

Một số ứng dụng của ngôn ngữ tự nhiên giới thiệu một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên trên máy tính được ứng dụng trong thực tế: xử lý dữ liệu, khai thác thông tin, tìm kiếm thông tin, phân tích tâm lý,.. Ngoài ra, môn học này cũng giới thiệu một s