TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Giải Tích

Tài liệu Giải Tích cung cấp các kiến thức nhập môn giải tích. Nội dung bao gồm : - Số phức. - Phép tính vi phân của hàm nhiều biến, công thức Taylor, đạo hàm theo hướng. - Ứng dụng của hàm nhiều biến trong bài toán cực trị, trong hình học. - Phép tính tích phân của hàm một biến. - Chuỗi số, chuỗi hàm.