TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Thiết Kế Hướng Đối Tượng Với UML

Thiết kế hướng đối tượng với UML cung cấp cho các sinh viên kiến thức chuyên sâu liên quan đến các đối tượng chính yếu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm hướng đối tượng (qui trình công nghệ, phương pháp kỹ thuật thực hiện, công cụ và môi trường triển khai