TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Quản Lý Dự Án

Quản Lý Dự Án trình bày các khía cạnh quan trọng để triển khai thành công một đề án công nghệ thông tin bao gồm hành vi, chiến lược, kỹ thuật, định lượng, truyền thông. Cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến việc quản lý và thực hiện dự án Công nghệ thông tin đồng thời đề cập tới những yêu cầu kỹ năng của người quản lý dự án so với yêu cầu quản lý kỹ thuật.