TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Lập Trình Mạng

Lập trình mạng bao gồm: Kiến thức cơ bản về ứng dụng mạng, giao thức. Thiết kế và lập trình chương trình Client Server. Phát triển các ứng dụng unicast/multicast/broadcast. Kỹ thuật phân tán ứng dụng: Web services, .NET remoting (hoặc RMI, CORBA).