TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Xử Lý Song Song

Tên tiếng Anh: Parallel Processing Xử lý song song trang bị cho học viên kiến thức để thiết kế các thuật toán song song hiệu quả như Thiết kế các thuật toán song song, Phân tích hiệu năng của chương trình song song, Lập trình đa tuyến với POSIX, Lập tr