TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Xử lý phân bố

Tên tiếng Anh: Distributed Computing Xử lý phân bố trình bày về mô hình và các kỹ thuật xử lý phân bố. Chương 1 trình bày về các khái niệm, mô hình triển khai hệ thống xử lý phân bố. Chương 2 giới thiệu kỹ thuật cài đặt hệ thống xử lý phân bố thuần JAVA sử dụng RMI. Chương 3 trình bày về kỹ thuật cài đặt hệ thống xử lý phân bố kết hợp giữa C++ và Java trên nền tảng CORBA. Chương 4 giới thiệu công nghệ EJB của Java để cài đặt các ứng dụng phân tán quy mô lớn.