TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Xử Lý Ảnh

Xử Lý Ảnh cung cấp cho sinh viên những nền tảng của xử lý ảnh cũng như những kỹ thuật để xây dựng những hệ thống thông tin dựa trên ảnh.