TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Truy xuất thông tin

Truy xuất thông tin giới thiệu những kiến thức căn bản trong lĩnh vực truy xuất thông tin, bao gồm: các mô hình truy xuất thông tin, các phương pháp lập chỉ mục, mô hình không gian véc-tơ và phương pháp đánh giá mô hình truy xuất thông tin. Ngoài ra, sinh viên được hướng dẫn đểthực hiện một đồán môn học. Mục đích: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở trong lĩnh vực truy xuất thông tn, từ đó sinh viên có khả năng triển khai, dưới sự hướng dẫn của giảng viên, một đồ án môn học dựa trên những kiến thức đã được học.