TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Trình biên dịch

Tên tiếng Anh: Principles of Compiler Design Trình biên dịch bao gồm các nghiên cứu về các nguyên lý hoạt động của trình biên dịch, các kỹ thuật được sử dụng để thiết kế một trình biên dịch và các công cụ như Lex, Yacc làm thuận tiện việc cài đặt một trình biên dịch.