TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Trí Tuệ Nhân Tạo

Trí Tuệ Nhân Tạo cung cấp một số kiến thức cơ bản của khoa học trí tuệ nhân tạo. Nội dung chính gồm: - Các phương pháp giải quyết vấn đề và các áp dụng. Chú trọng phương pháp heuristic. - Trình bày một số phương pháp biểu diễn tri thức và một số kỹ thuật xử lý tri thức. - Giới thiệu về lập luận gần đúng, máy học, và một số hướng nghiên cứu mới.