TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Quản Trị Hệ Thống Mạng

Tên tiếng Anh: Computer Network Administration Quản trị hệ thống mạng được phân làm ba phần. · Phần một cung cấp các kiến thức về mạng, kỹ thuật mạng và thiết bị mạng như hub, switch, router … · Phần hai tập trung đề cập đến kiến trúc và các giao thứ