TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Phân Tích Dữ Liệu Kinh Doanh

Phân tích dữ liệu kinh doanh cung cấp các kỹ thuật phân tích dữ liệu cần thiết cho việc thực hiện phân tích dữ liệu trong nghiên cứu, các dữ liệu trong kinh doanh. Sinh viên được trang bị kiến thức kiến thức nền tảng của các công thức toán học cần thiết,