TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Nguyên Lý & Phương Pháp Lập Trình

Tài liệu Nguyên lý và phương pháp lập trình bao gồm các kiến thức về nguyên lý các ngôn ngữ lập trình, các phương pháp và kỹ thuật lập trình (đệqui, chiến lược tham lam, chia để trị, qui hoạch động, quay lui), các mô thức lập trình (lập trình thủ tục, lập trình hướng đối tượng, lập trình hàm, lập trình logic).