TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Ngôn ngữ học máy tính

Ngôn ngữ học máy tính tập trung vào các phương pháp phân tích cú pháp với văn phạm CFG (Context-Free Grammars) và DCG (Definite-Clause Grammars), trên cơ sở đó giới thiệu một số kỹ thuật xử lý ngữ nghĩa câu dựa trên ngữ nghĩa hình thức.