TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Trong những năm gần đây, trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chúng ta thấy xu hướng chuyển từ cách tiếp cận truyền thống dựa trên luật sang cách tiếp cận dựa trên ngữ liệu. Điều này có nghĩa là chuyển từ việc xây dựng thủ công các bộ luật văn phạm, các luật suy diễn, các cơ sở tri thức sáng việc học các luật và xây dựng các kho tri thức đó. Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên sẽ giới thiệu các dạng học để áp dụng cho việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên trên máy tính.