TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Mật mã học

Mật mã học bao gồm: Lược sử mã hóa. Các khái niệm cơ bản trong lý thuyết thông tin. Khóa bí mật; mã hóa (DES, thám mã sai phân) và mã chứng thực thong điệp. Khóa công khai; mã hóa và chữ ký (RSA, Elgamal, Rabin). Hàm băm một-chiều và tính kháng đụng độ. Định nghĩa và chứng minh hình thức (dựa trên trò chơi) các tính chất an ninh. Lược đồ định danh và tri thức trị không. Hạ tầng khóa công khai