TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạo

Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạo trang bị cho sinh viên kiến thức về Lập trình tính toán hình thức, áp dụng được tính toán hình thức trong việc xây dựng các chương trình có độ tính toán phức tạp cao. Môn học giúp sinh viên hiểu được về chương trình MAPLE, một trong những chương trình được ứng dụng rất phổ biến tại các trường Đại học trên thế giới. Đồng thời sinh viên áp dụng khả năng lập trình tính toán hình thức của MAPLE để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, như: thiết kế các giải thuật heuristic có tính trừu tượng cao, cài đặt các chương trình có độ tính toán phức tạp, xây dựng các mô hình biểu diễn tri thức.