TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Lập Trình Symbolic Trong Trí Tuệ Nhân Tạo

Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạo trang bị cho sinh viên kiến thức về Lập trình tính toán hình thức, áp dụng được tính toán hình thức trong việc xây dựng các chương trình có độ tính toán phức tạp cao. Môn học giúp sinh viên hiểu được về chương trì