TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Kiểm Chứng Phần Mềm

Tên tiếng Anh: Software Testing Kiểm chứng phần mềm trình bày về các kiến thức cơ bản về kiểm chức phần mềm và các kỹ thuật liên quan; và là học phần bắt buộc cho sinh viên công nghệ thông tin trong một học kỳ. Học phần được phân làm 4 phần: phần 1 là