TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Khai thác dữ liệu và ứng dụng cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ thuật khai thác dữ liệu để rút trích các tri thức quí báu từ các kho dữ liệu.Mối quan hệ giữa tri thức rút trích và tiến trình ra quyết định, hoạch địch chính sách sẽ được thảo luận với nhiều ứng dụng thực tế. Trong môn học này, sinh viên sẽ tìm hiểu các chủ đề: - Vai trò của khai thác dữ liệu trong bối cảnh tràn ngập dữ liệu. - Chuẩn bị dữ liệu như thế nào để đạt kết quả khai thác tốt. - Các nhiệm vụ của khai thác dữ liệu: dự đoán hay mô tả dữ liệu và kèm theo các ứng dụng thực tế. - Các vấn đề cần quan tâm, giải quyết trong lĩnh vực khai thác dữ liệu.