TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Tên tiếng Anh: ERP (Enterprise Resource Planning) Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về một hệ thống ERP. Các thành phần chính của ERP cũng được giới thiệu trong môn học này. Thông qua đó, sinh viên có thể nhận thấy được tầm quan trọng của ERP, điều kiện để triển khai về nền tảng công nghệ cũng như về qui mô và phạm vi hoạt động của các tổ chức/doanh nghiệp.