TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Hệ thống thông tin quản lý cung cấp những khái niệm cơ sở về hệ thống thông tin quản lý, các yếu tố cấu thành, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hệ thống trong tổ chức; những phương thức mà hệ thống trợ giúp các hoạt động kinh doanh, hỗ trợ việc ra qu