TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Hệ Thống Thông Tin Địa Lý

Hệ thống thông tin địa lý cung cấp những khái niệm, mô hình của một hệ thống thông tin địa lý, tiến trình hình thành và phát triển khoa học thông tin địa lý, phương pháp luận biểu diễn đối tượng không gian như là một thành phần của dữ liệu GIS liên kết vớ