TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Dữ liệu lớn

Tên tiếng Anh: Big data Dữ liệu lớn giới thiệu tổng quan thế nào là dữ liệu lớn và những thách thức của dữ liệu lớn (khả năng phân tích, xử lý). Giới thiệu những kỹ thuật R statistics, Hadoop và Map reduce để trực quan hóa và phân tích dữ liệu lớn và tạo ra các mô hình thống kê.