TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Công Nghệ Tri Thức & Máy Học

Tài liệu Công nghệ tri thức và Máy học bao gồm: - Khái niệm về công nghệ tri thức và các vấn đề, các ứng dụng của công nghệ tri thức. - Một số vấn đề, phương pháp và kỹ thuật cơ bản của công nghệ tri thức. - Khái niệm về máy học và các vấn đề, các ứng dụng của công nghệ tri thức. - Một số vấn đề, phương pháp và kỹ thuật cơ bản trong máy học.