TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán

Cơ sở dữ liệu phân tán cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Môn học bao gồm các nội dung về các chiến lược thiết kế và kiểm soát dữ liệu. Lý thuyết phân mảnh không tổn thất thông tin và bài toán cấp phát dữ liệu phân