TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật giúp sinh viên hiểu tầm quan trọng của giải thuật và cách tổ chức dữ liệu, là hai thành tố quan trọng nhất cho một chương trình. Giúp sinh viên nắm bắt, áp dụng các giải thuật, các cấu trúc dữ liệu thường được áp dụng trong việc giải quyết bài toán trong tin học. Ngoài ra, môn học còn giúp sinh viên củng cố và phát triển kỹ năng lập trình vừa được học trong môn học trước. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao trình bày các phương pháp tổ chức và những thao tác cơ sở trên các cấu trúc dữ liệu phức, được xây dựng trên nền các cấu trúc dữ liệu cơ sở.Các giải thuật kết hợp với các cấu trúc dữ liệu để hình thành nên chương trình máy tính. Công cụ được sử dụng là các ngôn ngữ lập trình cấp cao như: C, C++. Môn học này giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của giải thuật, cách tổ chức xây dựng và khai thác các dạng dữ liệu phức tạp hơn.Ngoài ra, môn học này còn giúp sinh viên củng cố và phát triển kỹ năng phân tích và lập trình ở mức độ cao hơn.