TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong việc sử dụng các kỹ thuật phân tích cú pháp và xử lý ngữ nghĩa hình thức để triển khai một đồ án môn học hướng đến tínhứng dụng. Môn học giới thiệu cho sinh viên những kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao trên Prolog. Nội dung môn học cũng bao gồm từ một số buổi seminar chuyên đề bổ sung và tăng cường kiến thức cho sinh viên, do giảng viên trình bày.