TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Các hệ thống hỏi đáp

Các hệ thống hỏi đáp giới thiệu tổng quan về hướng nghiên cứu xây dựng các hệ thống hỏi đáp, mô hình hệ thống, các thành phần chính trong hệ thống. Các seminar chuyên đề sẽ cung cấp thêm cho sinh viên những kiến thức thực tiễn cần thiết.Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ được hướng dẫn từng bước để thực hiện một đồ án môn học. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về các mô hình hệ thống hỏi đáp, các phương pháp và kỹ thuật cơ sở để triển khai một hệ thống hỏi đáp trong thực tiễn, cũng như phương pháp thử nghiệm và đánh giá các hệ thống được xây dựng.