TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Các Hệ Giải Bài Toán Thông Minh

Các hệ giải bài toán thông minh trình bày về tiêu chuẩn và cấu trúc của hệ giải bài toán thông minh như là một lớp hệ chuyên gia, phương pháp và kỹ thuật dùng thiết kế loại hệ thống ứng dụng này bao gồm các qui trình thiết kế, các mô hình biểu diễn và thi