TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Các hệ cơ sở tri thức

Các hệ cơ sở tri thức cung cấp kiến thức về hệ cơ sở tri thức và hệ chuyên gia, phương pháp thiết kế và các ứng dụng. Nội dung chính gồm: - Khái niệm và cấu trúc hệ thống. - Quy trình xây dựng hệ thống, phương pháp thiết kế các thành phần trung tâm của hệ thống là cơ sở tri thức và bộ suy diễn. - Thiết kế ứng dụng cụ thể.