TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Biểu diễn tri thức và suy luận

Biểu diễn tri thức và suy luận cung cấp cho sinh viên kiến thức về các phương pháp biểu diễn tri thức và tư duy nghiên cứu phát triển các mô hình tri thức giúp thiết kế các cơ sở tri thức cho các ứng dụng thực tế. Môn học tập trung vào các phương pháp từ các phương pháp cơ bản như biểu diễn tri thức theo logic vị từ, hệ luật dẫn, mạng ngữ nghĩa đến các phương pháp mới như các ontology, các mạng đối tượng, v.v…. Một số ứng dụng thực tế cũng được trình bày một cách đầy đủ chi tiết.