Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Cao cấp 6

한심하다 . 34

한의학 . 198

한자 . 54

한자 문화권 . 90

한자어 . 54

한지 . 232

함축 . 88

합법화 . 214

합병증 . 268

합숙 . 142

합치다 . 178

항거하다 . 196

항공기 정비원 . 270

항공우주공학 . 36

항생제 . 52, 198

항우울제 . 214

해고하다 . 252

해명하다 . 178

해상도 . 250

해설자 . 126

해안 지방 . 216

해안선 . 216

해양성기후 . 216

해저 . 52

해체 . 124

해킹 . 234

핵가족 . 18

행렬 . 178

행성 . 52

행정고시 . 286

행정부 . 144

향가 . 72

향토 . . 88

허무주의 . 72

허점 . 142

헐값 . 250

헐렁하다 . 232

험하다 . 232

혁명 . 180

혁명이 일어나다 . 180

현대 . 180

현장 . 250

현저히 . 268

혈연 . 196

협력 기금 . 108

협상하다 . 108

협약국 . 106

-협회 . 126

호경기 . 162

호봉 . 270

호스피스 . 198

호전되다 . 52, 162, 198

호출 . 250

호황 . 162

혼재되다 . 268

쇼핑 . 234

오토메이션 . 234

홈뱅킹 . 234

홍수 . 216

화강암 . 196

화두 . 250

화두가 되다 . 214

화목하다 . 18

화상 회의 . 234

화창하다 . 250

화학 . 36

화해하다 . 144

확충하다 . 142

환경공학 . 36

환급금 . 142

환율 . 162

활력을 불어넣다 . 178

황폐화 . 196

황폐화되다 . 250

회화 . 88

. 70

효도 . 18

효심 . 18

후보 . 144

후퇴하다 . 52

훌리건( hooligan) . 142

훼손 . 90

휩쓸다 . 142

휴전 . 180

휴전선 . 144

흑자 . 162

pdf366 trang | Chuyên mục: Tiếng Hàn | Chia sẻ: tuando | Lượt xem: 749 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Cao cấp 6, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
................ 36
항생제 ...................................................................................... 52, 198
항우울제 ........................................................................................ 214
해고하다 ........................................................................................ 252
해명하다 ........................................................................................ 178
해상도 ............................................................................................ 250
해설자 ............................................................................................ 126
해안 지방 ....................................................................................... 216
해안선 ............................................................................................ 216
해양성기후 .................................................................................... 216
해저 .................................................................................................. 52
해체 ................................................................................................ 124
해킹 ................................................................................................ 234
핵가족 .............................................................................................. 18
행렬 ................................................................................................ 178
행성 .................................................................................................. 52
행정고시 ........................................................................................ 286
행정부 ............................................................................................ 144
향가 .................................................................................................. 72
향토 ........................................... ...................................................... 88
허무주의 .......................................................................................... 72
허점 ................................................................................................ 142
헐값 ................................................................................................ 250
헐렁하다 ........................................................................................ 232
험하다 ............................................................................................ 232
혁명 ................................................................................................ 180
혁명이 일어나다 ........................................................................... 180
현대 ................................................................................................ 180
현장 ................................................................................................ 250
현저히 ............................................................................................ 268
혈연 ................................................................................................ 196
협력 기금 ....................................................................................... 108
협상하다 ........................................................................................ 108
협약국 ............................................................................................ 106
-협회 ............................................................................................. 126
호경기 ............................................................................................ 162
호봉 ................................................................................................ 270
호스피스 ........................................................................................ 198
호전되다 ......................................................................... 52, 162, 198
호출 ................................................................................................ 250
호황 ................................................................................................ 162
혼재되다 ........................................................................................ 268
홈 쇼핑 ........................................................................................... 234
홈 오토메이션 ............................................................................... 234
홈뱅킹 ............................................................................................ 234
홍수 ................................................................................................ 216
화강암 ............................................................................................ 196
화두 ................................................................................................ 250
화두가 되다 ................................................................................... 214
화목하다 .......................................................................................... 18
화상 회의 ....................................................................................... 234
화창하다 ........................................................................................ 250
화학 .................................................................................................. 36
화해하다 ........................................................................................ 144
확충하다 ........................................................................................ 142
환경공학 .......................................................................................... 36
환급금 ............................................................................................ 142
환율 ................................................................................................ 162
활력을 불어넣다 ........................................................................... 178
황폐화 ............................................................................................ 196
황폐화되다 .................................................................................... 250
회화 .................................................................................................. 88
획 ....................................................................................................... 70
효도 .................................................................................................. 18
효심 .................................................................................................. 18
후보 ................................................................................................ 144
후퇴하다 .......................................................................................... 52
훌리건( hooligan) ....................................................................... 142
훼손 .................................................................................................. 90
휩쓸다 ............................................................................................ 142
휴전 ................................................................................................ 180
휴전선 ............................................................................................ 144
흑자 ................................................................................................ 162
색인 363
베트남_6권_(본책)_내지.indb 363 2013-12-12 오전 11:11:50
흠집이 생기다 ................................................................................. 52 
희곡 .................................................................................................. 72
힌두교 ............................................................................................ 180
힘닿다 ............................................................................................ 268
[ 기타 ]
1인 가구 ........................................................................................... 18
38선 ................................................................................................ 144
IT 기기 ............................................................................................. 70
U-러닝 .......................................................................................... 234
U-정보사회 .................................................................................. 234
U-정부 .......................................................................................... 234
364 부록
베트남_6권_(본책)_내지.indb 364 2013-12-12 오전 11:11:50
Giáo trình <Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam, quyển 5,6(cao 
cấp)> được biên soạn nhằm giúp cho những người học tiếng Hàn ở trình 
độ cao cấp nhất có thể sử dụng tiếng Hàn trên các lĩnh vực mang tính học 
thuật và chuyên môn cao. Dựa vào đó, quyển giáo trình này đã đưa vào 
nhiều tài liệu thực tế đa dạng liên quan đến từng chủ đề nhằm giúp cho 
học viên có thể tiếp cận một cách rộng rãi những thông tin liên quan đến 
chủ đề đang học. Trong mỗi bài được chia ra lĩnh vực học tập về ngôn ngữ 
như từ vựng và ngữ pháp, lĩnh vực học tập những kỹ năng giao tiếp như 
nghe, nói, đọc, viết và lĩnh vực học tập về văn hóa v. v.. Bằng cách trình bày 
có sự liên kết chặt chẽ giữa các kỹ năng, các bài tập và chủ đề giúp có thể 
ứng dụng trong các môn học cơ bản liên quan đến tiếng Hàn ở các trường 
đại học.
 - Lời nói đầu - 
dành cho người Việt Nam
TIẾNG HÀN TỔNG HỢP
베트남인을 위한 종합 한국어
6cao cấp
Cho Hang Rok / Lee Mi Hye / Lê Đăng Hoan
Lê Thị Thu Giang / Nguyễn Thi Hương Sen / Đỗ Ngọc Luyến
Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn
dành cho người Việt Nam
TIẾNG HÀN TỔNG HỢP
베트남인을 위한 종합 한국어
2 Audio CDs & Sách bài tập 6
Cho Hang Rok / Lee M
i Hye 
Le Đ
ăng Hoan / Le Thị Thu Giang
Nguyễn Thị Hương Sen 
Đ
ỗ Ngọc Luyến
Cho Hang Rok / Lee M
i Hye 
Le Đ
ăng Hoan / Le Thị Thu Giang
Nguyễn Thị Hương Sen 
Đ
ỗ Ngọc Luyến
6
cao cấp
cao cấp
KB Kookmin BankKB Kookmin Bank
K
B
 K
o
o
km
in B
ank
베트남인을 위한 종합 한국어 6_표지 (본책).indd 1 2013-12-03 오후 3:41:31

File đính kèm:

  • pdftieng_han_tong_hop_danh_cho_nguoi_viet_nam_cao_cap_6.pdf
Tài liệu liên quan