Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 5: Quản trị tài sản của ngân hàng thương mại

Nội dung bài học

5.1. Tổng quan về quản trị tài sản của NHTM

5.2. Các thành phần của tài sản

5.3. Các phương pháp quản trị tài sản

5.3. Quản trị hoạt động tín dụng

5.4. Quản trị hoạt động đầu tư chứng khoán

pdf8 trang | Chuyên mục: Ngân Hàng Thương Mại | Chia sẻ: yen2110 | Lượt xem: 574 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 5: Quản trị tài sản của ngân hàng thương mại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
rái phiếu dài hạn của doanh nghiệp 
- Công trái 
5.2. Các thành phần của tài sản 
3. Danh mục tín dụng 
Chiếm 60-70%, mang lại 2/3 tổng thu nhập 
- Đặc điểm thị trường 
- Quy mô của ngân hàng 
- Kinh nghiệm và trình độ quản lý 
- Lợi nhuận mong đợi của một khoản tín dụng 
5.2. Các thành phần của tài sản 
3. Danh mục tín dụng 
3.1. Cho vay trực tiếp (Loans) 
NGÂN HÀNG KHÁCH HÀNG 
(1) Cấp vốn 
(2) Thanh toán nợ 
5.2. Các thành phần của tài sản 
3. Danh mục tín dụng 
3.1. Cho vay trực tiếp (Loans) 
- Căn cứ vào thời hạn 
- Căn cứ vào tính chất bảo đảm của khoản vay 
- Căn cứ vào tính chất sử dụng vốn 
5.2. Các thành phần của tài sản 
3. Danh mục tín dụng 
3.2. Cho vay gián tiếp 
3.2.1. Chiết khấu thương phiếu và chứng từ có giá 
5.2. Các thành phần của tài sản 
3. Danh mục tín dụng 
3.2. Cho vay gián tiếp 
3.2.1. Chiết khấu thương phiếu và chứng từ có giá 
12/10/2017 
4 
5.2. Các thành phần của tài sản 
3. Danh mục tín dụng 
3.2. Cho vay gián tiếp 
3.2.2. Bao thanh toán (Factoring) 
5.2. Các thành phần của tài sản 
3. Danh mục tín dụng 
3.2. Cho vay gián tiếp 
3.2.3. Cho thuê tài chính (Financial Leasing) 
5.2. Các thành phần của tài sản 
3. Danh mục tín dụng 
3.2. Cho vay gián tiếp 
3.2.4. Bảo lãnh ngân hàng (Bank Guarantee) 
  Thöïc chaát, baûo laõnh ngaân haøng laø tín duïng 
baèng chöõ kyù. Nhôø chöùng thö baûo laõnh cuûa nhaø ngaân 
haøng, maø ngöôøi ñöôïc baûo laõnh coù theå kyù keát vaø thöïc 
hieän caùc hôïp ñoàng kinh teá, thöông maïi, hôïp ñoàng taøi 
chính moät caùch thuaän lôïi. 
 Tuy baûo laõnh laø nghieäp vuï tín duïng khoâng 
xuaát voán, nhöng laïi coù ruûi ro, vì ngaân haøng baûo laõnh 
buoäc phaûi thöïc hieän cam keát baûo laõnh khi ngöôøi baûo 
laõnh vì lyù do naøo ñoù ñaõ khoâng thöïc hieän hoaëc thöïc 
hieän khoâng ñuùng nghóa vuï cuûa mình, nghóa laø ngaân 
haøng baûo laõnh phaûi ñöùng ra traû tieàn thay cho ngöôøi 
ñöôïc baûo laõnh. 
5.2. Các thành phần của tài sản 
4. Danh mục tài sản khác 
- Tài sản cố định 
- Các khoản phải thu 
- Chi phí chờ phân bổ 
- Tạm ứng 
- Phải thu khác 
5.3. Các phương pháp quản trị tài sản 
1. Phân bổ nguồn vốn một cách hợp lý 
1.1. Căn cứ vào thứ tự ưu tiên của các khoản mục 
tài sản (tính thanh khoản) 
a) Dự trữ sơ cấp: Bao gồm tiền mặt + TG NH khác; 
DTBB+DT vượt trội. 
 Tài sản chức năng: Đáp ứng những nhu cầu thanh 
toán thường xuyên, hàng ngày tại ngân hàng -
Tuyến phòng thủ thứ nhất của ngân hàng. 
b) Döï tröõ thöù caáp (caùc khoaûn döï phoøng): Taøi saûn chöùc naêng-
Tuyeán phoøng thuû thöù 2 cuûa NH 
Nhöõng chöùng khoaùn naøy phaûi thoûa maõn ñoàng thôøi ba ñieàu kieän: 
+ An toaøn: Chöùng khoaùn phaûi chaéc chaén ñöôïc thanh toaùn khi ñeán 
haïn (traùi phieáu chính phuû, tín phieáu NHNN, traùi phieáu KB) . 
+ Thôøi gian ñaùo haïn ngaén (thôøi haïn ban ñaàu, t/h coøn laïi döôùi moät 
naêm). 
+ Coù tính thanh khoaûn cao, deã mua baùn, deã chuyeån ñoåi ra tieàn 
(chieát khaáu, taùi chieát khaáu, baùn treân thò tröôøng) vôiù CP thaáp. 
DTTC naèm trong khoaûn muïc ñaàu tö. 
Döï tröõ thöù caáp = Tyû leä döï tröõ  Khoaûn 
 thöù caáp muïc ñaàu tö 
Hoaëc 
Döï tröõ = (Tyû leä thanh khoaûn  Möùc huy ñoäng 
thöù caáp cuûa nguoàn voán thöù i nguoàn voán thöù i) 
Döï tröõ TC = Tyû leä thanh khoaûn  Toång nguoàn voán 
 huy ñoäng 
12/10/2017 
5 
c) Ñaàu tö: Neáu muïc ñích ñaàu tö vì thanh khoaûn thì ñoù 
laø döï tröõ thöù caáp nhö ñaõ neâu treân, coøn neáu muïc ñích 
ñaàu tö vì lôïi töùc thì chính laø caùc traùi phieáu coâng ty, 
xí nghieäp coù thôøi haïn daøi, lôïi töùc cao. 
d) Tín duïng 
e) Taøi saûn coù khaùc. 
5.3. Các phương pháp quản trị tài sản 
1. Phân bổ nguồn vốn một cách hợp lý 
1.2. Căn cứ vào đặc điểm và tính chất của nguồn 
hình thành tài sản 
NÔÏ NGAÉN HAÏN 
TIEÀN GÖÛI LINH HOAÏT 
TKIEÄM KHOÂNG KYØ HAÏN 
VAY QUA ÑEÂM 
VAY MARKET TIEÀN TEÄ. 
TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 
TIEÀN MAËT 
TG TAÏI CAÙC TCHÖÙC TD 
CHÖÙNG KHOAÙN NG/HAÏN 
CAÙC KHOAÛN TD NG/HAÏN 
NÔÏ DAØI HAÏN 
TIEÀN GÖÛI ÑÒNH KYØ 
TIEÁT KIEÄM COÙ KYØ HAÏN 
CDs DAØI HAÏN 
VAY DHAÏN. 
VOÁN TÖÏ COÙ. 
TAØI SAÛN DAØI HAÏN 
CAÙC KHOAÛN TD DHAÏN. 
CHÖÙNG KHOÙAN KHO BAÏC 
DHAÏN 
GNÔÏ VAØ TRPHIEÁU CTY. 
5.3. Các phương pháp quản trị tài sản 
1.3. Phương pháp tập trung quỹ 
TIEÀN GÖÛI 
COÙ KYøHAÏN 
VOÁN VAY 
VOÁN TÖÏ COÙ 
QUYÕ 
TAÄP 
TRUNG 
DTTC 
CHO VAY 
ÑAÀU TÖ 
TSCÑ 
TIEÀN GÖÛI 
KHOÂNG 
KYØ HAÏN 
DTSC 
5.3. Các phương pháp quản trị tài sản 
1.4. Thiết lập các trung tâm 
TIEÀN GÖÛI 
COÙ
KYøHAÏN
VOÁN VAY
VOÁN TÖÏ COÙ
DTTC 
ÑAÀU TÖ
CHO VAY
TSCÑ
TIEÀN GÖÛI KHOÂNG
KYØ HAÏN
DTSC 
5.3. Các phương pháp quản trị tài sản 
1.5. Phương pháp mô hình lập trình tuyến tính 
Khoaûn muïc Tyû suaát sinh 
lôïi (%) 
Gía trò 
1.Döï tröõ sô caáp 
2.Döï tröõ thöù caáp 
3.Tín duïng 
4.Ñaàu tö 
5.Taøi saûn khaùc 
2 
4 
8 
6 
1 
X
1
X
2
X
3
X
4
X
5
F(x) = 2X
1
+4X
2
+8X
3
+6X
4
 + X
5
 -> Max 
12/10/2017 
6 
5.3. Các phương pháp quản trị tài sản 
2. Quản trị dự trữ 
2.1. Mục đích dự trữ của ngân hàng 
2.2. Các hình thức dự trữ của ngân hàng 
- Dự trự pháp định (bắt buộc), dự trữ thặng dư 
(vượt mức) 
- Dự trữ sơ cấp, dự trự thứ cấp 
- TM , TG TCTD khác và CK có tính thanh khoản cao 
2.3. Tài sản dự trữ và nhu cầu dự trữ 
5.4. Quản trị danh mục tín dụng 
5.4.1. Khái niệm 
5.4.2. Mục đích và ý nghĩa của chính sách tín dụng 
5.4.3. Nội dung của chính sách tín dụng 
5.4.4. Phân tích tín dụng 
5.4.5. Hợp đồng tín dụng 
5.4.6. Giám sát và theo dõi nợ vay 
5.4.7. Phương pháp và quy trình quản lý các khoản 
vay có vấn đề 
5.5. Quản trị danh mục đầu tư 
5.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách đầu tư 
của ngân hàng 
a) Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng: laø tyû suaát lôïi nhuaän maø 
ngaân haøng mong muoán seõ ñaït ñöôïc töø chöùng khoaùn 
ñaàu tö khi chuùng ñaùo haïn, bao goàm laõi phaùt sinh töø 
chöùng khoaùn, khaû naêng coù ñöôïc thu nhaäp hoaëc loã veà 
voán goác cuûa chöùng khoaùn. Ta xaùc ñònh tyû leä thu nhaäp 
ñaùo haïn cuaû chöùng khoaùn ñaàu tö (YTM: Yield to 
maturity 
 C1 C2 Cn+F 
P = ———— + ————— + ........+ ———— 
 (1+YTM)
1
 (1+ YTM)
2 
(1+ YTM)
n 
 Trong ñoù: 
 P: thò giaù hieän haønh cuûa chöùng khoaùn ñaàu tö 
 Ci: lôïi töùc haøng naêm mang laïi töø chöùng khoaùn 
 YTM: lôïi suaát ôû thôøi ñieåm ñaùo haïn cuûa traùi phieáu 
 n: kyø haïn cuoái cuøng cuûa chöùng khoaùn 
 F: meänh giaù cuûa chöùng khoaùn đđược thanh toán khi đến hạn 
5.5. Quản trị danh mục đầu tư 
5.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách đầu tư 
của ngân hàng 
a) Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng: 
Tyû leä thu nhaäp trong thôøi gian naém giöõ chöùng 
khoaùn (HPY: holding period yield): laø tyû leä thu 
nhaäp maø taïi ñoù giaù mua moät chöùng khoaùn baèng giaù 
trò doøng tieàn maø ngaân haøng nhaän ñöôïc töø chöùng 
khoaùn cho ñeán luùc chöùng khoaùn ñöôïc baùn. 
Ví duï: Cũng tín phieáu kho baïc treân ñöôïc baùn ôû cuoái 
naêm thöù 2 vôùi giaù $ 950 thì coù neân baùn hay khoâng? 
5.5. Quản trị danh mục đầu tư 
5.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách đầu 
tư của ngân hàng 
b) Khả năng chịu thuế 
c) Các nhân tố rủi ro: Lãi suất, tín dụng, thanh 
khoản (chiết khấu, cầm cố, bán trên thị trường), 
lạm phát, thu hồi chứng khoán trước hạn, kỳ hạn 
nắm giữ chứng khoán. 
12/10/2017 
7 
5.5. Quản trị danh mục đầu tư 
5.5.2. Chính sách đầu tư của ngân hàng 
_ Neâu roõ muïc tieâu hoaït ñoäng ñaàu tö cuûa ngaân haøng, 
thoâng thöôøng laø ñeå caân baèng giöõa tính thanh khoaûn 
vaø tính sinh lôøi cuûa chöùng khoaùn. Neáu ngaân haøng coù 
nguoàn voán huy ñoäng oån ñònh thì trong ñaàu tö chöùng 
khoaùn thöôøng chuù troïng ñeán tính sinh lôøi vaø ngöôïc laïi. 
_ Xaùc ñònh cô caáu danh muïc chöùng khoaùn theo nhoùm 
thanh khoaûn vaø nhoùm ñaàu tö taïo thu nhaäp. ( loaïi chöùng 
khoaùn naøo, tyû troïng laø bao nhieâu?) 
5.5. Quản trị danh mục đầu tư 
5.5.2. Chính sách đầu tư của ngân hàng 
 _ Xaùc ñònh tyû troïng cuûa khoaûn muïc ñaàu tö chöùng 
khoaùn trong toång taøi saûn coù cuûa ngaân haøng. 
 _ Xaùc ñònh roõ khaû naêng caàm coá chöùng khoaùn, chieát 
khaáu hoaëc taùi chieát khaáu khi nhu caàu voán phaùt sinh. 
 _Chaát lưôïng chöùng khoùan hoaëc möùc ruûi ro vôõ nôï NH 
saún saøng chaáp nhaän 
 _ Mức ñoä ña daïng hoùa nhaèm haïn cheá ruûi ro 
 Nhaø quaûn trò seõ ñoái chieáu danh muïc ñaàu tư vôùi CS 
Đầu Tư: Phuø hôïp khoâng? Coù daáu hieäu ñaàu cơ 
khoâng? 
5.5. Quản trị danh mục đầu tư 
5.5.3. Chiến lược về kỳ hạn đầu tư 
a) Chiến lược đầu tư bậc thang (kỳ hạn đều) 
oån ñònh thanh khoaûn vaø thu nhaäp. 
0
5
10
15
20
Nam 1 Nam 2 Nam 3 Nam 4 Nam 5
Von dau tu
5.5. Quản trị danh mục đầu tư 
5.5.3. Chiến lược về kỳ hạn đầu tư 
b) Chiến lược đầu tư chuyển đáo hạn về phía trước 
(kỳ hạn ngắn) 
Thanh khoản, tránh tổn thất khi lãi suất tăng 
0
10
20
30
40
50
Nam 1 Nam 2 Nam 3 Nam 4 Nam 5
Von dau tu
5.5. Quản trị danh mục đầu tư 
5.5.3. Chiến lược về kỳ hạn đầu tư 
c) Chiến lược đầu tư chuyển đáo hạn về phía sau 
(kỳ hạn dài) 
Tăng thu nhập khi lãi suất giảm 
0
10
20
30
40
50
Nam 1 Nam 2 Nam 3 Nam 4 Nam 5
Von dau tu
5.5. Quản trị danh mục đầu tư 
5.5.3. Chiến lược về kỳ hạn đầu tư 
d) Kết hợp chuyển đáo hạn về phía trước và chuyển 
đáo hạn về phía sau (Barbell) 
Thanh khoản, thu nhập 
0
5
10
15
20
25
Nam 1 Nam 2 Nam 3 Nam 4 Nam 5 Nam 6
Von dau tu
12/10/2017 
8 
5.5. Quản trị danh mục đầu tư 
5.5.3. Chiến lược về kỳ hạn đầu tư 
e) Chiến lược tiếp cận tỷ lệ thu nhập mong đợi 
 Ngaân haøng phaûi lieân tuïc dòch chuyeån kyø haïn cuûa danh 
muïc chöùng khoaùn ñaàu tö treân cô sôû döï baùo laõi suaát 
vaø tình hình phaùt trieån kinh teá: Khi döï baùo laõi suaát 
thò tröôøng coù xu höôùng taêng thì ngaân haøng neân 
chuyeån dòch danh muïc ñaàu tö veà caùc chöùng khoaùn 
coù kyø haïn ngaén vaø ngöôïc laïi, dòch chuyeån veà caùc 
chöùng khoaùn daøi haïn khi döï baùo laõi suaát thò tröôøng 
coù xu höôùng giaûm. 
Ưu ñiểm: Tối ña hoùa thu nhập tiềm năng 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_tri_ngan_hang_thuong_mai_chuong_5_quan_tri_ta.pdf
Tài liệu liên quan