TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Xác Suất Thống Kê

Tài liệu Xác Suất Thống Kê Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Lý thuyết Xác suất- Thống kê làm nền tảng cho việc xử lý các bài toán liên quan đến hiện tượng và quá trình ngẫu nhiên của một kỹ sư CNTT. Có các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng mô hình hóa các bài toán thực tế bằng công thức toán học, có thể tiếp thu được các kiến thức chuyên ngành có sử dụng toán học và biết tính toán, xử lý số liệu trong công tác chuyên môn.