Bài giảng Quản trị nhóm làm việc - Chương 3: Giao tiếp trong nhóm làm việc

3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của giao

tiếp trong nhóm làm việc

3.2. Các hình thức và các yếu tố cấu thành

giao tiếp trong nhóm làm việc

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp

trong nhóm làm việc

3.4. Các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp hiệu

quả trong nhóm làm việc

pdf18 trang | Chuyên mục: Quản Trị Nguồn Nhân Lực | Chia sẻ: yen2110 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Quản trị nhóm làm việc - Chương 3: Giao tiếp trong nhóm làm việc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Chương 3: Giao tiếp trong nhóm làm 
việc 
3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của giao 
tiếp trong nhóm làm việc 
3.2. Các hình thức và các yếu tố cấu thành 
giao tiếp trong nhóm làm việc 
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp 
trong nhóm làm việc 
3.4. Các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp hiệu 
quả trong nhóm làm việc 
50 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
3.1 Khái niệm và tầm quan trọng 
của giao tiếp trong nhóm làm việc 
 3.1.1 Khái niệm, bản chất và chức 
năng của giao tiếp nhóm làm việc 
 3.1.2 Tầm quan trọng của giao tiếp 
trong nhóm làm việc 
51 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
Khái niệm giao tiếp trong nhóm làm việc 
52 
Giao tiếp trong 
nhóm làm việc là 
quá trình chuyển 
giao, tiếp nhận và 
xử lý thông tin giữa 
các thành viên 
trong nhóm làm 
việc để đạt được 
mục tiêu chung của 
nhóm. 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
Bản chất của giao tiếp nhóm làm việc 
 Bản chất của giao tiếp nhóm làm 
việc là quá trình truyền tải thông 
tin và phản hồi giữa các thành 
viên trong môi trường làm việc 
nhóm 
53 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
Chức năng của giao tiếp nhóm làm việc 
54 
Chức năng của giao tiếp 
nhóm làm việc 
Chức 
năng 
thông tin 
liên lạc 
Chức 
năng điều 
khiển 
hành vi 
Chức 
năng điều 
khiển 
cảm xúc 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
3.1.2. Tầm quan trọng của giao 
tiếp trong nhóm làm việc 
 Giúp mỗi thành viên nhóm thể hiện 
quan điểm và năng lực bản thân 
 Giúp các thành viên thống nhất nhận 
thức, quan điểm và hành động 
 Giúp các thành viên có thể chia sẻ, 
truyền đạt kinh nghiệm 
55 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
3.2 Các hình thức và các yếu tố cấu 
thành giao tiếp trong nhóm làm việc 
 3.2.1 Các hình thức giao tiếp nhóm 
làm việc 
 3.2.2 Các yếu tố cấu thành giao tiếp 
trong nhóm làm việc 
56 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
3.2.1 Các hình thức giao tiếp nhóm làm việc 
57 
Tính chất trực 
tiếp hay gián 
tiếp của quá 
trình giao tiếp 
Mục đích giao 
tiếp 
Phương tiện 
giao tiếp 
• Giao tiếp trực 
tiếp 
• Giao tiếp gián 
tiếp 
• Giao tiếp chính 
thức 
• Giao tiếp không 
chính thức 
• Giao tiếp ngôn 
ngữ 
• Giao tiếp phi 
ngôn ngữ 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
3.2.2 Các yếu tố cấu thành giao tiếp 
trong nhóm làm việc 
58 
HOÀN CẢNH, 
MÔI TRƢỜNG 
GIAO TIẾP 
PHẢN HỒI 
NGƢỜI NHẬN 
TIN 
THÔNG TIN 
NGƢỜI PHÁT 
TIN 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DH M
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến 
giao tiếp trong nhóm làm việc 
 3.3.1 Môi trường vật chất 
 3.3.2 Phương tiện và kênh truyền 
đạt thông tin giao tiếp 
 3.3.3 Hoàn cảnh tâm lý cá nhân của 
thành viên nhóm làm việc 
 3.3.4 Quan hệ giữa các thành viên 
nhóm và bầu không khí tâm lý 
nhóm làm việc 
59 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
3.3.1 Môi trường vật chất 
 Về điều kiện môi trường tự nhiên như thời 
tiết, khí hậu, nhiệt độ, ánh sáng, độ ồn; 
 Về không gian như vị trí địa lý xảy ra giao 
tiếp, khoảng cách giữa các chủ thể, cách 
bố trí chỗ ngồi; 
 Về thời gian như thời điểm xảy ra giao 
tiếp là sáng hay chiều 
60 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_T U
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
3.3.2 Phương tiện và kênh truyền đạt 
thông tin giao tiếp 
Phương tiện giao tiếp 
 Phương tiện ngôn ngữ 
có thể được sử dụng 
dưới hình thức ngôn 
ngữ nói hoặc ngôn 
ngữ viết 
 Phương tiện phi ngôn 
ngữ bao gồm những 
cử chỉ, điệu bộ, nét 
mặt, ánh mắt (ngôn 
ngữ cơ thể) 
Kênh giao tiếp 
 Kênh giao tiếp chính 
thức là kênh được sử 
dụng để truyền những 
thông điệp từ cấp trên 
xuống cấp dưới 
 Kênh giao tiếp không 
chính thức là kênh 
không có sự ràng buộc 
giữa người gửi và 
người nhận thông điệp 
61 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
3.3.3 Hoàn cảnh tâm lý cá nhân 
của thành viên nhóm làm việc 
 Hoàn cảnh tâm lý nói lên tâm trạng và 
cảm nhận của chủ thể giao tiếp tại thời 
điểm xảy ra quá trình giao tiếp 
 Giao tiếp nhóm chịu ảnh hưởng lớn từ 
các yếu tố tâm lý cá nhân: 
 - Các hiện tượng xúc cảm, tình cảm 
 - Các quá trình nhận thức như tư duy, 
tưởng tượng đến ý chí, nhu cầu, động cơ 
thúc đẩy 
62 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
3.3.4 Quan hệ giữa các thành viên nhóm và 
bầu không khí tâm lý nhóm làm việc 
 Mối tương quan giữa các chủ thể giao 
tiếp sẽ tạo ra những khoảng cách tâm lý 
(hay khoảng cách cá nhân) giao tiếp 
khác nhau 
 Thiết lập một môi trường giao tiếp an 
toàn khuyến khích các thành viên nhóm 
diễn tả được ý kiến và cảm nghĩ của họ 
trong những tình huống khó khăn 
63 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
3.4 Các nguyên tắc và kỹ năng giao 
tiếp hiệu quả trong nhóm làm việc 
 3.4.1 Các nguyên tắc giao tiếp hiệu 
quả 
 3.4.2 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 
trong nhóm làm việc 
64 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
3.4.1 Các nguyên tắc giao tiếp hiệu quả 
 Đảm bảo sự hài hòa về mặt lợi ích giữa 
các bên tham gia giao tiếp 
 Đảm bảo bình đẳng trong giao tiếp 
 Hướng tới giải pháp tối ưu 
 Tôn trọng các giá trị văn hóa 
65 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
3.4.2. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 
trong nhóm làm việc 
Kỹ năng 
đặt câu 
hỏi mở 
Kỹ năng 
lắng nghe 
tích cực 
Kỹ năng 
quản lý 
cảm xúc 
Kỹ năng 
phản hồi 
mang 
tính xây 
dựng 
66 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
67 
Ví dụ các yếu tố ảnh hưởng đến 
giao tiếp trong nhóm làm việc 
 Tiếng ồn 
 Khoảng về mặt địa lý 
 Sử dụng các từ thuật ngữ hoặc chuyên 
môn, tiếng lóng, ít người hiểu 
 Hạn chế về khả năng sử dụng ngoại ngữ 
 Các rào cản tâm lý, văn hóa 
 Không có các phương tiện thông tin liên 
lạc cần thiết 
 Kinh nghiệm, cách hiểu vấn đề, khả 
năng ghi nhớ của mỗi người là khác 
nhau 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_tri_nhom_lam_viec_chuong_3_giao_tiep_trong_nh.pdf
Tài liệu liên quan