TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Cấu Trúc Rời Rạc

Tổng hợp tài liệu môn Cấu Trúc Rời Rạc (tên tiếng Anh: Discrete Structure) bao gồm: - Toán rời rạc: Cơ sở lôgic; Các phương pháp đếm; Quan hệ; Đại số Bool. - Lý thuyết đồ thị: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị; Đồ thị và cây.