Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tài sản thương hiệu và kết quả kinh doanh dựa trên cảm nhận của nhân viên công ty du lịch trong bối cảnh hội nhập TPP

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm xác định mối quan hệ giữa nhận thức CSR của nhân viên đối với tài sản thương hiệu và kết quả kinh doanh trong ngành du lịch. Số liệu được thu thập từ 336 nhân viên của các doanh nghiệp du lịch thông qua bảng câu hỏi được thiết kế sẵn. Các phương pháp thống kê so sánh, mô tả, tổng hợp; kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM được dùng để giải thích dữ liệu. Kết quả cho thấy cả 4 yếu tố: cảm nhận của nhân viên về trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm từ thiện đều có tác động tích cực đến tài sản thương hiệu và kết quả kinh doanh. Ngoài ra, tài sản thương hiệu có tác động tích cực đến kết quả kinh doanh. Nghiên cứu cũng đưa ra một số gợi ý chính sách cho các nhà quản lý công ty du lịch trong việc nâng cao các hoạt động trách nhiệm xã hội của mình

pdf14 trang | Chuyên mục: Quản Trị Nguồn Nhân Lực | Chia sẻ: yen2110 | Lượt xem: 673 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tài sản thương hiệu và kết quả kinh doanh dựa trên cảm nhận của nhân viên công ty du lịch trong bối cảnh hội nhập TPP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
, 2nded, Oxford: Basil Blackwell. 
Dangelico, R. M., Pontrandolfo, P., & Pujari, D. (2013). Developing sustainable new products in the textile and 
upholstered furniture industries: Role of external integrative capabilities. Journal of Product Innovation 
Management, 30(4), 642–658. 
Davis, D. F., Golicic, S. L., & Marquardt, A. J. (2008). Branding a B2B service: Does a brand differentiate a 
logistics service provider? Industrial Marketing Management, 37(2), 218–227. 
Demetriou, A.; Mouyi, A.; Spanoudis, G. (2010). The development of mental processing. In: W.F. Overton (Ed.), 
Biology, cognition and methods across the life-span. Vol. 1: Handbook of life-span development, 306−343. 
Hoboken, NJ: Wiley. 
Đinh, N. Đ. (2016, February 18). TPP sẽ mang lại nhiều cơ hội cho du lịch Việt Nam. Retrieved from 
Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman 
Griffin, J. J., & Mahon, J. F. (1997). The corporate social performance and corporate financial performance debate: 
Twenty five years of incomparable research. Business and Society, 36(1), 5–31. 
Grunenwald, J. P., & Vernon, T. T. (1988). Pricing decision making for high-technology products and services. 
Journal of Business & Industrial Marketing, 3(1), 61–70. 
Han, S. L., & Sung, H. S. (2008). Industrial brand value and relationship performance in business markets - A 
general structural equation model. Industrial Marketing Management, 37(7), 807–818. 
Heath, E. (2000). Key trends and challenges in destination marketing: The need for a new paradigm. In J. Ruddy 
and S. Flanagan (eds) Tourism Destination Marketing: Gaining the Competitive Edge (123–135). Tourism 
Research Centre, Dublin Institute of Technology. 
Hirose, Y. (2002). The report of the committee on brand valuation. Ministry of Economy, Trade and Industry, 
Government of Japan. 
Ho, Y. K., Keh, H. T., & Ong, J. (2005). The effects of R&D and advertising on firm value: An examination of 
manufacturing and non-manufacturing firms. IEEE Transactions on Engineering Management, 52(1), 3–14. 
Hoàng, T. P. T. và Huỳnh, L. H. (2015). Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, niềm tin và sự gắn kết với tổ chức 
của nhân viên ngân hàng. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 26(8), 37-53. 
Hult et. al. (2004). Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance, Industrial Marketing 
Management, 33, 429-38. 
Huang & Lien (2012). An empirical analysis of the influences of corporate social responsibility on organizational 
performance of Taiwan’s construction industry: Using corporate image as a mediator. Construction 
Management and Economics, 30(4), 263-275. 
Hwang, S. N., & Chang, T. Y. (2003). Using data envelopment analysis to measure hotel managerial efficiency 
change in Taiwan. Tourism Management, 24(4), 357-369. 
92 Hoàng Anh Viện. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 61(4), 80-93 
Jensen, M. B., & Klastrup, K. (2008). Towards a B2B customer-based brand equity model. Journal of Targeting, 
Measurement and Analysis for Marketing, 16(2), 122–128. 
Jones, R. (2005). Finding Sources of Brand Value: Developing a Stakeholder Model of Brand Equity. Brand 
Management, 13(1), 10–32. 
Jing, Z., Yanxin, J., Rizwan S. and Mingfei, D. (2015). Building industrial brand equity by leveraging firm 
capabilities and co-creating value with customers. Industrial Marketing Management, IMM-07207; 12 pages. 
Keh et. al. (2007). The effect of entrepreneurial orientation and marketing information on the performance of SMEs. 
Journal of Business Venturing, 22, 592-611. 
Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. The Journal of 
Marketing, 1–22. 
Keller, K. L. (1998). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity. Upper Saddle 
River, NJ: Prentice Hall. 
Kim, J. H., & Hyun, Y. J. (2011). A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image 
on brand equity in the IT software sector. Industrial Marketing Management, 40(3), 424–438. 
Kotler, P., & Pfoertsch, W. (2007). Being known or being one of many: The need for brand management for 
business-to-business companies. The Journal of Business and Industrial Marketing, 22(6), 357–362. 
Laczniak, G., & Murphy, P. (1991). Fostering ethical marketing decisions. Journal of Business Ethics, 10(4), 
259–271. 
Lai, C. S., Chiu, C. J., Yang, C. F., & Pai, D. C. (2010). The effects of corporate social responsibility on brand 
performance: The mediating effect of industrial band equity and corporate reputation. Journal of Business 
Ethics, 95(3), 457–469. 
Lussier, R. N. (2000). Management fundamentals. New York: Thomson Learning Inc. 
Maignan, I., & Ferrell, O. C. (2004). Corporate social responsibility and marketing: An integrative framework. 
Journal of the Academy of Marketing Science, 32(1), 3–19. 
Maignan, I., Ferrell, O. C., & Ferrell, L. (2005). A stakeholder model for implementing social responsibility in 
marketing. European Journal of Marketing, 39(9–10), 956–977. 
McGuire J. (1963), Business and society, New York, McGraw-Hill. 
Mizik, N., & Jacobson, R. (2003). Trading off between value creation and value appropriation: The financial 
implications of shifts in strategic emphasis. Journal of Marketing, 67(1), 63–76. 
Mohammadali Abdolvand (2013). Corporate Social Responsibility and Brand Equity in Industrial Marketing. 
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(9), 271-284. 
Morgan, N. A., Slotegraaf, R. J., & Vorhies, D. W. (2009). Linking marketing capabilities with profit growth. 
International Journal of Research in Marketing, 26(4), 284–293. 
Nguyễn, Đ. T. và Nguyễn, T. M. T. (2009). Nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh. Nhà xuất bản thống kê. 
Nguyễn Hồng Hà (2016). Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới lòng trung thành của khách hàng: 
nghiên cứu trong ngành thức ăn chăn nuôi tại miền Bắc Việt Nam. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. 
Peters, R., & Mullen, M. R. (2009). Some evidence of the cumulative effects of corporate social responsibility on 
financial performance. Journal of Global Business Issues, 3(1), 1–14. 
Pine, R., & Phillips, P., 2005. Performance comparisons of hotels in China. International Journalof Hospitality 
Management, 24(1), 57-73. 
Preble, J. F., Reichel, A., & Hoffman, R. C. (2000). Strategic alliances for competitive advantage: Evidence from 
Israel’s hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 19(3), 327-341. 
Preston, L. E., & O'Bannon, D. P. (1997). The corporate social-financial performance relationship: A typology and 
analysis. Business and Society, 36(4), 419–429. 
 Hoàng Anh Viện. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 61(4), 80-93 93 
Shaw, G. & Williams, A. (1990). Tourism, economic development and the role of entrepreneurial activity. Progress 
in Tourism. Recreation and Hospitality Management, 67-81. 
Roberts, J., & Merrilees, B. (2007). Multiple roles of brands in business-to-business services. The Journal of 
Business and Industrial Marketing, 22(6), 410–417. 
Rupp, D. E., Gananpathy, J., Aguilera, R. V., & Williams, C. A. (2006). Employees’ reactions to corporate social 
responsibility: an organizational justice framework. Journal of Organizational Behaviour, 27, 537-543. 
Sims, R. L., & Kroeck, K. G. (1994). The Influence of ethics fit on employee satisfaction, commitment and turnover. 
Journal of Business Ethics, 10(4), 259–271. 
Smith, W. and M. Higgins: 2000, ‘Cause Related Marketing: Ethics and the Ecstatic’, Business and Society, 39(3), 
304–322. 
Sweetin, V. H., Knowles, L. L., Summey, J. H., & McQueen, K. S. (2013). Willingness-to-punish the corporate 
brand for corporate social irresponsibility. Journal of Business Research, 66(10), 1822–1830. 
Torres, A., Bijmolt, T. H., Tribó, J. A., & Verhoef, P. (2012). Generating global brand equity through corporate 
social responsibility to key stakeholders. International Journal of Research in Marketing, 29(1), 13–24. 
Van Riel, A. C. R., de Mortanges, C. P., & Streukens, S. (2005). Marketing antecedents of industrial brand equity: 
An empirical investigation in specialty chemicals. Industrial Marketing Management, 34(8), 841–847. 
Verschoor, C. C. (1998). A Study of the link between a corporation's financial performance and its commitment of 
ethics. Journal of Business Ethics, 17(13), 1509–1516. 
Villas-Boas, J. M. (2004). Consumer learning, brand loyalty, and competition. Marketing Science, 23(1), 134–145. 
Vogel, D. (2004). Is there a market for virtue? A critical appraisal of corporate social responsibility. Manuscript 
presented at the Third Transatlantic Business Ethic Conference. 
Vorhies, D. W., Orr, L. M., & Bush, V. D. (2011). Improving customer-focused marketing capabilities and firm 
financial performance via marketing exploration and exploitation. Journal of the Academy of Marketing 
Science, 39(5), 736–756. 
Wang, Y. G., Hsu, W. L., & Chang, K. (2012). The relationship between corporate social responsibility and firm 
performance: An application of quantile regression. Frontiers of Business Research in China, 6(2), 218–244. 
Wang, D. H. -M., Yu, T. H. -K., & Liu, H. Q. (2013). Heterogeneous effect of high-tech industrial R&D spending 
on economic growth. Journal of Business Research, 66(10), 1990–1993. 
Weerawardena, J., O'Cass, A., & Julian, C. (2006). Does industry matter? Examining the role of industry structure 
and organizational learning in innovation and brand performance. Journal of Business Research, 59(1), 37–45. 
Wu F & Cavusgil T (2006), Organizational learning, commitment, and joint value creation in inter-firm 
relationships, Journal of Business Research, 59, 81-9. 
Yu, T. H. K., Wang, D. H. M., & Wu, K. L. (2015). Reexamining the red herring effect on healthcare expenditures. 
Journal of Business Research, 68(4), 783–787. 

File đính kèm:

  • pdftrach_nhiem_xa_hoi_cua_doanh_nghiep_tai_san_thuong_hieu_va_k.pdf
Tài liệu liên quan