Bài giảng Quản trị nhóm làm việc - Chương 2: Xây dựng nhóm làm việc

2.1. Khái niệm và tầm quan trọng của xây dựng

nhóm làm việc

2.2. Lực chọn thành viên tham gia nhóm làm

việc

2.3. Xác định và phổ biến mục tiêu, xây dựng

các nét đặc trƣng của nhóm làm việc

2.4. Phân công công việc và thiết lập cơ chế hoạt

động của nhóm làm việc

pdf22 trang | Chuyên mục: Quản Trị Nguồn Nhân Lực | Chia sẻ: yen2110 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Quản trị nhóm làm việc - Chương 2: Xây dựng nhóm làm việc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
M
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
2.2 Lựa chọn thành viên tham gia 
nhóm làm việc 
2.2.1 Tầm quan trọng của việc lựa 
chọn thành viên nhóm làm việc 
2.2.2 Tiêu chí lựa chọn thành viên 
nhóm làm việc 
30 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
2.2.1 Tầm quan trọng của việc lựa 
chọn thành viên nhóm làm việc 
 Mỗi thành viên đều có vai trò và vị 
trí quan trọng quyết định đến hiệu 
quả công việc chung của nhóm 
 Nhóm được thành lập để cộng 
hưởng các năng lực, kỹ năng và thái 
độ, hành vi của các thành viên. 
31 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
2.2.1 Tầm quan trọng của việc lựa 
chọn thành viên nhóm làm việc 
 Mỗi thành viên 
đều có vai trò và 
vị trí quan trọng 
quyết định đến 
hiệu quả công 
việc chung của 
nhóm 
 Nhóm được 
thành lập để 
cộng hưởng các 
năng lực, kỹ 
năng và thái độ, 
hành vi của các 
thành viên. 
32 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
2.2.1 Tầm quan trọng của việc lựa 
chọn thành viên nhóm làm việc 
33 
Chú trọng đến chất 
lượng công việc 
Chấp nhận các kỹ 
năng của thành viên 
Đồng lòng trong 
quyết định 
Thái độ phê phán 
xây dựng 
Lắng nghe và làm 
sáng tỏ 
Hỗ trợ 
CỘNG HƯỞNG 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
2.2.2 Tiêu chí lựa chọn thành viên 
nhóm làm việc 
35 
• Trình độ chuyên môn 
• Kinh nghiệm bản thân 
Kiến thức 
(Knowledge). 
• Kỹ năng chuyên môn 
• Kỹ năng giải quyết vấn đề 
• Kỹ năng tương tác cá nhân 
• Kỹ năng giao tiếp 
•  
Kỹ năng 
(Skill) 
• Hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn 
• Thẳng thắn 
• Thích ứng nhanh 
• Tôn trọng phong cách làm việc của người khác 
• Không kết bè phái 
•  
Thái độ/phẩm 
chất 
(Attitude) 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DH M
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
36 
Mỗi thành viên nhóm cần làm gì để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ? 
 Hiểu mình, hiểu người 
 Quản lý tốt bản thân 
 Kỹ năng truyền đạt tốt 
 Lắng nghe 
 Chia sẻ 
 Khả năng thương lượng, thuyết phục 
 Làm việc vì mọi người và vì tập thể 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
2.3 Xác định và phổ biến mục tiêu, xây 
dựng các nét đặc trưng của nhóm làm việc 
 2.3.1 Xác định và phổ biến mục 
tiêu nhóm làm việc 
 2.3.2 Xác định các nét đặc trưng 
của nhóm làm việc 
37 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
2.3.1 Xác định và phổ biến mục 
tiêu nhóm làm việc 
38 
Mục tiêu 
nhóm 
(SMART) 
Specific 
(Cụ thể) 
Measurable 
(Đo lường 
được) 
Achievable 
(Khả thi) 
Realistic 
(Thực tế) 
Time – 
bound 
(Thời hạn 
xác định) 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
2.3.2 Xác định các nét đặc trưng 
của nhóm làm việc 
39 
Các nét 
đặc trưng 
của 
nhóm 
Xác định 
giá trị 
cốt lõi 
nhóm 
Xác 
định sứ 
mệnh 
nhóm 
Định 
vị 
nhóm 
Xác định 
khẩu 
hiệu 
nhóm 
Xác định 
màu sắc 
đại diện 
nhóm 
Xác định 
cơ chế 
hoạt 
động của 
nhóm 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
2.4 Phân công công việc và thiết lập cơ 
chế hoạt động của nhóm làm việc 
 2.4.1 Phân công công việc cho các 
thành viên nhóm 
 2.4.2 Thiết lập cơ chế hoạt động 
của nhóm 
40 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
2.4.1 Phân công công việc cho các 
thành viên 
 Phân công nhiệm vụ rõ ràng và chịu 
trách nhiệm trước nhà quản trị 
nhóm, cũng như cả nhóm về tiến 
độ, chất lượng công việc được giao. 
 Cung cấp những phương tiện, 
nguồn lực cần thiết và quyền tự 
quyết nhất định phần việc của 
nhóm viên 
41 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
Nguyên tắc trong phân công công việc 
 Đúng người, đúng việc, đúng năng 
lực, đúng thời điểm. 
 Rõ ràng, công khai, minh bạch 
 Công bằng, hợp lý 
 Có kiểm tra, giám sát và phản hồi 
kết quả 
42 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
2.4.2 Thiết lập cơ chế hoạt động 
của nhóm 
 Quy tắc ứng xử 
 Phương thức ra quyết định 
 - Quyết định cá nhân 
 - Quyết định nhóm 
43 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
Xây dựng quy chế hoạt động của nhóm 
 Phương thức ra quyết định 
 Kế hoạch và lịch trình của nhóm 
 Phân công nhiệm vụ, quyền hạn 
 Phương pháp đánh giá thành tích 
 Quy tắc tài chính 
 Cơ chế kết hợp nhóm (họp, liên lạc) 
 Hành vi ứng xử 
44 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
45 
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM 
KHI NHÓM BẮT ĐẦU THÀNH LẬP 
1. TỔ CHỨC BUỔI HỌP RA MẮT 
2. THỐNG NHẤT VỀ CÁCH THỨC RA QUYẾT ĐỊNH 
3. LẬP KẾ HOẠCH VÀ LỊCH TRÌNH CÔNG VIỆC 
4. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 
5. XÁC ĐỊNH CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
6. XÂY DỰNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH 
7. XÂY DỰNG CƠ CHẾ GIAO TiẾP NHÓM 
8. THIẾT LẬP CÁC TIÊU CHÍ VỀ CÁC HÀNH VI ỨNG XỬ 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
46 
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM 
KHI NHÓM BẮT ĐẦU THÀNH LẬP 
1. TỔ CHỨC BUỔI HỌP RA MẮT 
 Đảm bảo sự rõ ràng về thành phần của nhóm 
 Giải thích nội dung bản tuyên bố của nhóm 
 Mô tả những nguồn lực có sẵn cho nhóm và nguồn bên ngoài 
 Mô tả các cơ chế khuyến khích và tạo động lực làm việc cho nhóm 
 Giới thiệu để mọi người làm quen với nhau 
2. THỐNG NHẤT VỀ CÁCH THỨC RA QUYẾT ĐỊNH 
 Nguyên tắc đa số 
 Nhất trí 
 Một nhóm nhỏ quyết định 
 Trưởng nhóm quyết định 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
47 
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM 
KHI NHÓM BẮT ĐẦU THÀNH LẬP 
3. LẬP KẾ HOẠCH VÀ LỊCH TRÌNH CÔNG VIỆC 
 Làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ của nhóm 
 Lên kế hoạch và tiến độ thực hiện công việc 
4. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 
 Phân công dựa trên khả năng thực hiện công việc tốt nhất 
 Nhiệm vụ phù hợp như thế nào với mục tiêu cao nhất của nhóm 
 Phải kèm theo cả quyền hạn và nguồn lực cần thiết 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
48 
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM 
KHI NHÓM BẮT ĐẦU THÀNH LẬP 
5. XÁC ĐỊNH CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
 Mục đích đánh giá 
 Chu kỳ và phương pháp đánh giá 
 Đối tượng đánh giá 
6. THIẾT LẬP CƠ CHẾ TÀI CHÍNH 
 Nguồn thu 
 Chi phí 
 Dự phòng 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
49 
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM 
KHI NHÓM BẮT ĐẦU THÀNH LẬP 
7. XÂY DỰNG CƠ CHẾ GIAO TiẾP NHÓM 
 Các cuộc họp theo lịch, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc 
 Phương tiện thông tin liên lạc sử dụng 
8. THIẾT LẬP CÁC TIÊU CHÍ VỀ CÁC HÀNH VI ỨNG XỬ 
 Mức độ tham gia 
 Sự gián đoạn 
 Tính công khai 
 Phê bình mang tính xây dựng 
 Tính bảo mật 
 Định hướng hành động 
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU
DHTM
_TMU

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_tri_nhom_lam_viec_chuong_2_xay_dung_nhom_lam.pdf
Tài liệu liên quan