TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Visual C++

Microsoft Visual C++ (còn được gọi là MSVC) là một sản phẩm Môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho các ngôn ngữ lập trình C, C++, và C++/CLI của Microsoft. Nó có các công cụ cho phát triển và gỡ lỗi mã nguồn C++, đặc biệt là các mã nguồn viết cho Microsoft Windows API, DirectX API, và Microsoft.NET Framework. Ở dưới đây chúng tôi tổng hợp các tài liệu Microsoft Visual C++ từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn có thể tự học VC++ một cách nhanh nhất.