TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Phương pháp luận sáng tạo khoa học công nghệ

Phương pháp luận sáng tạo khoa học công nghệ trình bày các khái niệm về nghiên cứu khoa học, các cách giải quyết vấn đề nghiên cứu khoa học, các phương pháp tư duy sáng tạo trong tin học, cách xây dựng đề cương nghiên cứu, viết báo cáo khoa học, trình bày kết quả nghiên cứu.