Sổ tay thuế Việt Nam 2018

Mục Lục

Hệ Thống Thuế

• Tổng quan

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)

• Thuế suất

• Ưu đãi thuế TNDN

• Xác định thu nhập chịu thuế TNDN

• Các khoản chi không được trừ và được trừ

• Chuyển lỗ

• Kê khai và nộp thuế

• Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Giá giao dịch liên kết

• Định nghĩa các bên liên kết

• Phương pháp xác định giá giao dịch liên kết

• Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

• Nguyên tắc bản chất quyết định hình thức

• Mức khống chế 20% đối với tổng chi phí lãi vay trên

lợi nhuận kế toán trước thuế, lãi vay và khấu hao

Thuế nhà thầu nước ngoài (“NTNN”)

• Phạm vi áp dụng

• Phương pháp nộp thuế NTNN

• Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)

• Phạm vi áp dụng

• Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

• Đối tượng không chịu thuế GTGT

• Thuế suất

• Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

• Phương pháp tính, kê khai và nộp thuế GTGT

• Chiết khấu và khuyến mãi

• Hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng nội bộ

• Kê khai, nộp thuế

• Hoàn thuế

• Hóa đơn

PwC- Sổ tay thuế Việt Nam 2018

6 7

13

16

22

23Thuế tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”)

• Giá tính thuế TTĐB

• Khấu trừ thuế TTĐB

• Thuế suất thuế TTĐB

Thuế tài nguyên

Thuế bất động sản

Thuế bảo vệ môi trường

Thuế xuất nhập khẩu

• Thuế suất

• Cách tính thuế

• Miễn thuế

• Hoàn thuế

• Thuế xuất khẩu

• Kiểm tra

Thuế thu nhập cá nhân

• Đối tượng cư trú thuế

• Năm tính thuế

• Thu nhập từ tiền lương/ tiền công

• Thu nhập ngoài tiền lương/ tiền công

• Thu nhập không chịu thuế

• Khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài

• Các khoản giảm trừ thuế

• Thuế suất

• Đăng ký, kê khai, nộp thuế

Các khoản đóng góp vào bảo hiểm xã hội,

bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Thuế khác

Kiểm tra/ thanh tra thuế và các mức phạt

Kế toán và kiểm toán

Phụ lục I - Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Dịch vụ của PwC tại Việt Nam

Liên hệ

31

33

34

35

36

39

44

45

46

47

50

53

55

pdf56 trang | Chuyên mục: Kế Toán Thuế | Chia sẻ: yen2110 | Lượt xem: 633 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Sổ tay thuế Việt Nam 2018, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
uy định hoặc thỏa thuận giữa các bên.
Lưu trữ tài liệu kế toán: năm (05) năm đối với tài liệu kế toán dùng cho 
quản lý, điều hành; mười (10) năm đối với chứng từ kế toán sử dụng 
trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập BCTC, sổ kế toán và BCTC năm; và 
lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan 
trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng. 
Các công ty hoạt động ở Việt Nam phải tuân thủ CĐKT VN. Cơ quan thuế sử 
dụng việc không tuân thủ đúng CĐKT VN làm cơ chế để đánh giá lại về thuế và 
xử phạt, ví dụ như không cho doanh nghiệp hưởng các ưu đãi thuế TNDN, 
không cho phép tính các chi phí được trừ để tính thuế TNDN, không cho phép 
khấu trừ thuế GTGT đầu vào/hoàn thuế GTGT.
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính năm phải được sự phê duyệt của kế toán trưởng và người 
đại diện theo pháp luật và một bản sao của BCTC phải được nộp cho được 
PwC - Sổ tay thuế Việt Nam 2018
nộp cho cơ quan cấp phép hiện hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết 
thúc năm tài chính. Ngoài ra, các doanh nghiệp niêm yết và các công ty có 
lợi ích công chúng phải lập BCTC bán niên.
Yêu cầu kiểm toán
Việt Nam đã ban hành 47 chuẩn mực kiểm toán, về cơ bản là dựa trên các 
chuẩn mực quốc tế nhưng có sửa đổi cho phù hợp với Việt Nam.
Báo cáo tài chính năm của tất cả các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài, các 
tổ chức tín dụng, các công ty bảo hiểm và công ty đại chúng phải được 
kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam. Các 
báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán phải được hoàn thành trong 
vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính và các báo cáo tài chính 
bán niên được soát xét phải được hoàn thành trong vòng 45 ngày kể từ kể 
từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính. Các báo cáo tài chính này 
phải được nộp cho cơ quan cấp phép hiện hành, Bộ Tài chính, cơ quan 
thuế địa phương, Cục Thống kê và các cơ quan hữu quan khác.
Bảng tóm tắt các mức thuế khấu trừ tại nguồn (thuế nhà thầu) theo các 
Hiệp định như sau:
PwC - Sổ tay thuế Việt Nam 2018 
Phụ lục I - Các hiệp định tránh
đánh thuế hai lần
STT Nước ký kết Tiền lãi % Tiền bản quyền % Ghi chú 
1 Algeria 15 15 1, 2 
2 Australia 10 10 - 
3 Austria 10 7,5/10 2 
4 Azerbaijan 10 10 2 
5 Bangladesh 15 15 2 
6 Belarus 10 15 2 
7 Belgium 10 5/10/15 2 
8 Brunei Darussalam 10 10 2 
9 Bulgaria 10 15 2 
10 Canada 10 7,5/10 2 
11 China 10 10 2 
12 Cuba 10 10 - 
13 Czech Republic 10 10 2 
14 Denmark 10 5/15 2 
15 Egypt 15 15 1 
16 Estonia 
17 Finland 10 10 2 
18 France Nil 10 - 
19 Germany 10 7,5/10 2 
20 Hong Kong 10 7/10 2 
21 Hungary 10 10 - 
22 Iceland 10 10 2 
23 India 10 10 2 
24 Indonesia 15 15 2 
25 Iran 10 10 2 
26 Ireland 10 5/10/15 2 
28 Israel 10 5/7.5/15 2 
29 Italy 10 7.5/10 2 
STT Nước ký kết Tiền lãi (%) Ghi chú Tiền bản quyền (%) 
10 7,5/10
PwC - Sổ tay thuế Việt Nam 2018
51
21 
22 Hungary 10 10 - 
23 Iceland 10 10 2 
24 India 10 10 2 
25 Indonesia 15 15 2 
26 Iran 10 10 2 
27 Ireland 10 5/10/15 2 
27 Israel 10 5/7,5/15 2 
28 Italy 10 7,5/10 2 
29 Japan 10 10 2 
30 Kazakhstan 10 10 2 
31 Korea (South) 10 5/15 2 
32 Korea (North) 10 10 2 
33 Kuwait 15 20 1, 2 
34 Laos 10 10 - 
35 Luxembourg 10 10 - 
36 Macedonia 10 10 1 
37 Malaysia 10 10 2 
38 Manta 10 5/10/15 2 
39 Mongolia 10 10 2 
40 Morocco 10 10 2 
41 Mozambique 10 10 - 
42 Myanmar 10 10 2 
43 Netherlands 10 5/10/15 2 
44 New Zealand 10 10 - 
45 Norway 10 10 2 
46 Oman 10 10 2 
47 Pakistan 15 15 2 
STT Nước ký kết Tiền lãi (%) Ghi chú Tiền bản quyền (%) 
48 Panama 
49 Palestine 10 10 
50 Philippines 15 15 2 
51 Poland 10 10/15 - 
52 Portugal 10 7,5/10 2 
53 Qatar 10 5/10 2 
54 Romania 10 15 2 
55 Russia 10 15 - 
56 San Marino 10/15 10/15 - 
57 Saudi Arabia 10 7,5/10 2 
59 Serbia 10 10 2 
60 Seychelles 10 10 - 
61 Singapore 10 5/10 2 
10 10
PwC - Sổ tay thuế Việt Nam 2018 
PwC 52
Nguồn: Tổng Cục Thuế
Ghi chú:
1. Chưa có hiệu lực
2. Tiền lãi nhận được bởi một số cơ quan chính phủ được miễn thuế khấu trừ tại 
nguồn. Trong một số trường hợp các mức thuế suất theo hiệp định cao hơn mức 
thuế suất thuế khấu trừ tại nguồn theo luật trong nước. Trong trường hợp đó mức 
thuế suất theo luật trong nước sẽ được áp dụng.
3. Nội dung của các Hiệp Định này chưa được công bố tại thời điểm sổ tay được 
in.
STT Nước ký kết Tiền lãi (%) Ghi chú Tiền bản quyền (%) 
52 
53 Portugal 10 7.5/10 2 
54 Qatar 10 5/10 2 
55 Romania 10 15 2 
56 Russia 10 15 - 
57 San Marino 10/15 10/15 - 
58 Saudi Arabia 10 7.5/10 2 
58 Serbia 10 10 2 
59 Seychelles 10 10 - 
60 Singapore 10 5/10 2 
61 Slovakia 10 5/10/15 2 
62 Spain 10 10 2 
63 Sri Lanka 10 15 2 
64 Sweden 10 5/15 2 
65 Switzerland 10 10 - 
66 Taiwan 10 15 - 
67 Thailand 10/15 15 2 
68 Tunisia 10 10 2 
69 Turkey 10 10 2 
70 UAE 10 10 2 
71 Ukraine 10 10 2 
72 United Kingdom 10 10 2 
73 United States 10 5/10 1, 2 
74 Uruguay 
75 Uzbekistan 10 15 2 
76 Venezuela 10 10 2 
10 10 -
PwC - Sổ tay thuế Việt Nam 2018
53
Công ty PwC Việt Nam đã được thành lập vào năm 1994 với 2 văn phòng 
chính tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi gồm 
khoảng 1000 nhân viên người Việt Nam và người nước ngoài có hiểu biết 
sâu sắc về nền kinh tế của đất nước Việt Nam, và một kiến thức sâu rộng 
về các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp lý, kế toán và tư vấn tại 
Việt Nam. PwC Việt Nam xây dựng các mối quan hệ vững chắc với các bộ, 
cơ quan tài chính, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức 
thương mại và các tổ chức viện trợ không hoàn lại. 
Dịch vụ pháp lý của chúng tôi tại Việt Nam được cung cấp bởi Công ty 
TNHH Luật PwC Việt Nam, đã được Bộ Tư pháp cấp phép hoạt động từ 
năm 2000. Công ty Luật PwC có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và 
chi nhánh tại Hà Nội.
Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Dịch vụ thuế:
Tuân thủ pháp luật về thuế và tư vấn cơ cấu 
Hỗ trợ doanh nghiệp làm việc với các cơ quan nhà nước, quản lý rủi ro 
về thuế và giải quyết tranh chấp
Chuyển giá 
Thẩm định thuế 
Dịch vụ pháp luật (thông qua công ty luật của chúng tôi, 
Công ty TNHH Luật PwC Việt Nam)
Hỗ trợ thành lập pháp nhân cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Tư vấn sáp nhập/Thẩm định pháp lý/Mua bán doanh nghiệp
Tư vấn về luật thương mại và doanh nghiệp
Dịch vụ pháp lý liên quan đến tuyển dụng và nhân sự
Kiểm tra tình hình tuân thủ về pháp lý của doanh nghiệp
Dịch vụ tính lương
Dịch vụ tư vấn hải quan và thương mại quốc tế
Dịch vụ của PwC tại Việt Nam
PwC - Sổ tay thuế Việt Nam 2018 
PwC 54
Dịch vụ tư vấn:
Tư vấn sáp nhập / Mua bán doanh nghiệp
Giao dịch mua bán
Tài chính doanh nghiệp
Tái cấu trúc
Chiến lược và định giá
Các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng
Thẩm định
Tư vấn khác
Quản lý chung
Thu mua
Nhân sự
Chiến lược phát triển
Công nghệ
Tài chính và ngân hàng
Quản lý rủi ro
Quản lý gian lận
Dịch vụ kiểm toán:
Kiểm toán các báo cáo tài chính
Đánh giá lại các thông tin tài chính
Thực hiện rà soát các thủ tục đã được thỏa thuận trước
Chuyển đổi các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 
Quản lý rủi ro (Kiểm toán nội bộ, Quản lý công nghệ thông tin, Kiểm soát 
rủi ro và tuân thủ, Kiểm toán bên thứ ba, Kiểm soát quy trình)
Tư vấn và huấn luyện về các quy định về kế toán
Hỗ trợ việc chào bán cổ phiếu lần đầu tiên trong nước và ghi 
danh trên thị trường chứng khoán ở nước ngoài
(Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về các dịch vụ cung 
cấp tại Việt Nam và địa chỉ liên hệ trên thế giới)
Chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin mới cùng những nhận định sâu sắc về thị trường 
Việt Nam thông qua các bản tin cập nhật trên trang web của công ty chúng tôi. Để nhận đươc 
các bản tin của chúng tôi về những thay đổi trong lĩnh vực thuế và pháp luật, xin vui lòng liên hệ 
Bà Nguyễn Thị Cát Tiên qua email: nguyen.t.cat.tien@pwc.com
Ngoài ra, Công ty Luật TNHH PwC Việt Nam, một doanh nghiệp thành viên của PwC, cũng sẵn 
sàng cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng khi có yêu cầu. 
Địa chỉ liên hệ 
Ông Nguyễn Thành Trung
Ông Richard Irwin
Ông Dean Rolfe
Ông Christopher Marjoram
Bà Annett Perschmann
Bà Brittany Chong
Bà Monika Mindszenti
Bà Judith Henry
Ông Phạm Văn Vĩnh Bà Trần Mỹ Hạnh
Dịch vụ Thuế thu nhập cá nhân/thuyên chuyển nhân sự quốc tế
Dịch vụ Giá giao dịch liên kết
Dịch vụ Hải quan
Dịch vụ Tư vấn Pháp luật
Phụ trách khối doanh nghiệp Nhật Bản (ジャパンビジネス)
Phụ trách khối doanh nghiệp Hàn Quốc 
Phụ trách khối doanh nghiệp Đài Loan và Trung Quốc
(大中華區及台灣業務聯絡人)
Bà Đinh Thị Quỳnh Vân
Bà Nguyễn Hương Giang
Ông Nasir, Dao - PKM Abdul 
Bà Phan Thị Thùy Dương
Ông Lê Anh Tuấn
Ông Joseph Vu
Ông Shimpei Imai
Ông Shoichi Fukunaga Ông Takeshi Kuroda (黒田武志 )
Ông Kim Hyung Joon (김형준)
Ông Bee Han Theng (湯美漢會計師 )
Ông Sam Lin
Ông Moo Yeol Lee
Dịch vụ Tư vấn Thuế
Văn phòng PwC Việt Nam
Tại Tp. Hồ Chí Minh
Lầu 8, Saigon Tower
29 Lê Duẩn, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 28 3823 0796
Tại Hà Nội
Tầng 16, Keangnam Hanoi Landmark 72 
Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm,
Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 24 3946 2246
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát và không được sử dụng thay cho ý kiến 
tư vấn của các tư vấn viên chuyên nghiệp.
Tại PwC Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng uy tín trong xã hội và giải quyết các vấn đề 
quan trọng. Chúng tôi là thành viên của mạng lưới các công ty PwC tại 158 quốc gia với hơn 236.000 
nhân viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính, tư vấn 
thuế và pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về 
chúng tôi bằng cách truy cập trang web www.pwc.com/vn
©2018 Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Bảo lưu mọi quyền. Trong tài liệu này, “PwC” là Công ty 
TNHH PwC (Việt Nam), và trong một số trường hợp có thể là mạng lưới PwC, trong đó mỗi công ty 
thành viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập www.pwc.com/structure để biết 
thêm chi tiết.

File đính kèm:

  • pdfso_tay_thue_viet_nam_2018.pdf