Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML - Chương 5: Ứng dụng XML

5.1 Ứng dụng XML trong thương mại điện tử

5.2 Ứng dụng XML trong quản lý dữliệu

5.3 Ứng dụng XML trong quản lý thông tin

pdf27 trang | Chuyên mục: XML | Chia sẻ: dkS00TYs | Lượt xem: 2018 | Lượt tải: 5download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML - Chương 5: Ứng dụng XML, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Chương 5
CHƯƠNG 5
ỨNG DỤNG XML 
CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB & XML
Chương 5
5.1 Ứng dụng XML trong thương mại điện tử
5.2 Ứng dụng XML trong quản lý dữ liệu 
5.3 Ứng dụng XML trong quản lý thông tin
Chương 5: Ứng dụng XML
Chương 5
 MỤC TIÊU
- Nắm được ứng dụng của XML trong các lĩnh 
vực:
+ Thương mại điện tử
+ Quản lý dữ liệu
+ Quản lý thông tin
Chương 5: Ứng dụng XML
Chương 5
5.1.1 Trình bày tài liệu 
- Khi các công ty thực hiện các giao dịch, sẽ có nhiều 
tài liệu được trao đổi, đó là văn bản, hóa đơn, hợp 
đồng, các giấy tờ pháp lý ,..
- Cần đồng bộ các tài liệu này, đó là một lĩnh vực then 
chốt đối với thương mại điện tử và XML cung cấp giải 
pháp này.
5.1 Ứng dụng XML trong thương mại điện 
tử
Chương 5
5.1.2 Quản lý dữ liệu
- Một khối lượng lớn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hay nơi 
nào đó có thể được sử dụng cho nhiều giao dịch khác 
nhau.
- Nhiều tổ chức khác nhau sử dụng tất cả các loại dữ 
liệu để kiểm soát giao dịch thương mại điện tử, XML 
cung cấp một khả năng trình bày dữ liệu mà các tổ 
chức khác nhau có thể hiểu được. 
5.1 Ứng dụng XML trong thương mại điện 
tử
Chương 5
5.1.2 Quản lý dữ liệu
- Một lĩnh vực khác của quản lý dữ liệu là khai phá dữ 
liệu. 
- Thông tin trong các tài liệu XML phải được khai phá 
để có thể hiểu dữ liệu trong nhiều cơ sở dữ liệu khác 
nhau. 
- Khía cạnh khác là khai phá các mẫu thông dụng cũng 
tập hợp trong các tài liệu XML cho các giao dịch thông 
minh. 
5.1 Ứng dụng XML trong thương mại điện 
tử
Chương 5
5.1.2 Quản lý dữ liệu
5.1 Ứng dụng XML trong thương mại điện 
tử
Hình 5.3 XML & quản lý dữ liệu 
Hình 5.2 XML & trình bày dữ liệu 
Chương 5
5.1.3 Tương tác 
-Các tổ chức khác nhau có thể cộng tác làm việc với 
nhau. Ở đây được gọi là cộng tác thương mại. 
Ví dụ, tổ chức A đặt một đơn đặt hàng với tổ chức B, 
tổ chức B lại đặt mua từ tổ chức C và D. Điều này có 
nghĩa là A, B, C và D cộng tác với nhau
5.1 Ứng dụng XML trong thương mại điện 
tử
Hình 5.4 Tương tác qua XML
Interoperability
Through XML
Organization 
A
Organization 
B
Organization 
C
Chương 5
5.1.3 Tương tác 
-XML là yếu tố cần thiết cho sự giao tiếp giữa hai tổ 
chức khác nhau.
Nhiều tài liệu, hợp đồng, và các hợp đồng phụ sẽ 
được trao đổi giữa hai tổ chức khác nhau. Trừ khi chúng 
được chỉ định trong một vài ngôn ngữ thông dụng nào 
đó, nếu không nó sẽ rất khó hiểu.
5.1 Ứng dụng XML trong thương mại điện 
tử
Chương 5
5.1.4 Một số kết quả liên quan
-Đã có nhiều sự nỗ lực nghiên cứu để phát triển các 
chuẩn XML cho thương mại điện tử. Ba trong số nhiều 
kết quả đạt được đó là:
- ebXML;
- RosettaNet;
- Commerce One.Net.
5.1 Ứng dụng XML trong thương mại điện 
tử
Chương 5
5.1.4 Một số kết quả liên quan
5.1 Ứng dụng XML trong thương mại điện 
tử
Hình 5.5 Sự phát triển của XML và e-commerce
Chương 5
5.2.1 XML và xử lý truy vấn
-W3C đã yêu cầu đề xuất một ngôn ngữ vấn tin cho tài 
liệu XML và đã có nhiều kết quả đạt được:
+ XMLQL (XML Query Language) là một ngôn ngữ vấn 
tin cho XML.
XMLQL có nhiều cấu trúc có thể truy vấn các tài 
liệu dựa trên những DTD của chúng 
+ Tiện ích Oracle XMLSQL phát triển nhiều kỹ thuật 
cho phép biến đổi cấu trúc XML sang cấu trúc SQL và 
ngược lại 
5.2 Ứng dụng XML trong quản lý dữ liệu
Chương 5
5.2.1 XML và xử lý truy vấn
+ IBM phát triển DB2 CXML mở rộng để lưu trữ và thao 
tác các tài liệu XML. 
+ Microsoft mở rộng SQL92 bằng cách phát triển 
OPENXML,…
5.2 Ứng dụng XML trong quản lý dữ liệu
Chương 5
5.2.1 XML và xử lý truy vấn
- Ngôn ngữ truy vấn và tối ưu hóa truy vấn là hai vấn đề 
lớn của các cơ sở dữ liệu XML. 
5.2 Ứng dụng XML trong quản lý dữ liệu
Hình 5.6 XML và xử lý truy vấn
Chương 5
5.2.2 Dữ liệu phân tán
- Các tài liệu XML cũng có thể là phân tán.
- Tiếp cận dữ liệu phân tán hoàn toàn tương tự với cơ 
sở dữ liệu quan hệ phân tán. 
- Cần nghiên cứu nhiều trước khi quyết định cách tiếp 
cận nào phù hợp với tài liệu XML phân tán. 
5.2 Ứng dụng XML trong quản lý dữ liệu
Chương 5
5.2.3 Di chuyển và tương tác
- XML rất thuận lợi trong việc di chuyển cơ sở dữ liệu; 
tuy nhiên không phải là lời giải đáp cho mọi vấn đề. 
Ví dụ, XML vẫn còn thiếu chức năng trình bày 
ngữ nghĩa. 
- Không thể giải quyết các xung đột ngữ nghĩa giữa các 
cơ sở dữ liệu khác nhau. Hy vọng rằng, RDF và ngữ 
nghĩa web phát triển sẽ hỗ trợ vấn đề này. 
5.2 Ứng dụng XML trong quản lý dữ liệu
Chương 5
5.2.3 Di chuyển và tương tác
5.2 Ứng dụng XML trong quản lý dữ liệu
Hình 58 XML và sự tương tác
Chương 5
5.2.4 Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu
-Với kho dữ liệu có hai phương diện liên quan đến XML:
- Các tài liệu XML, cơ sở dữ liệu bán cấu trúc, cơ sở dữ 
liệu quan hệ và nhiều nguồn dữ liệu khác được tích hợp 
vào trong một kho dữ liệu
 Cho đến nay nhiều công việc trên CSDL quan hệ 
được tích hợp vào trong một kho dữ liệu dựa trên mô hình 
quan hệ. Khi CSDL là các tài liệu XML cũng như CSDL 
bán cấu trúc, làm thế nào để tích hợp chúng vào trong 
một kho dữ liệu. Mô hình dữ liệu nào là thích hợp cho một 
kho dữ liệu? 
5.2 Ứng dụng XML trong quản lý dữ liệu
Chương 5
5.2.4 Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu
-Với kho dữ liệu có hai phương diện liên quan đến XML: 
(tt)
- Trình bày kho dữ liệu như một tập hợp các tài liệu XML, 
cần ánh xạ giữa các nguồn dữ liệu cơ sở.
Ví dụ, ánh xạ các mô hình quan hệ và mô hình đối 
tượng đến các mô hình dữ liệu XML. 
Cần phát triển các kỹ thuật để truy cập, truy vấn và 
tạo chỉ mục trong kho dữ liệu.
5.2 Ứng dụng XML trong quản lý dữ liệu
Chương 5
5.2.4 Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu
-Với khai phá tài liệu XML, có 2 phương diện cần quan 
tâm:
-Khai phá các tài liệu để trích rút thông tin hữu ích như 
mẫu và phương hướng. 
Ví dụ, các tài liệu XML có thể được khai phá cho hệ 
thống thương mại thông minh.
- Khai phá các tài liệu cho tuỳ chọn quan hệ quản lý; cũng 
có thể khai phá các mẫu thông dụng để báo cho người 
dùng biết về các liên kết trong một tài liệu XML. 
5.2 Ứng dụng XML trong quản lý dữ liệu
Chương 5
5.2.5 Công nghệ đối tượng
- Gồm quản lý cơ sở dữ liệu đối tượng, quản lý đối 
tượng phân tán, ngôn ngữ lập trình đối tượng, thành 
phần và khung đối tượng, phân tích và thiết kế hướng 
đối tượng. Các cấu trúc trong mô hình đối tượng bao 
gồm lớp (class), thuộc tính (attribute) và các thể hiện 
(instance) của đối tượng
5.2 Ứng dụng XML trong quản lý dữ liệu
Chương 5
5.2.5 Công nghệ đối tượng
- Coi DTD trong XML như các cấu trúc tài liệu tương tự 
như các lớp trong khi các tài liệu là các thể hiện; tuy 
nhiên, XML không phải là loại định kiểu mạnh. XML chỉ 
là tượng trưng và không có một mô hình thực thi. Vì 
vậy, nhiều phương thức không áp dụng được trong 
trường hợp này.
- Một phần của UML có thể được dùng cho mô hình dữ 
liệu XML, mặc dù nhiều phương diện UML trình bày 
trạng thái động và một số không áp dụng được.
5.2 Ứng dụng XML trong quản lý dữ liệu
Chương 5
5.2.5 Công nghệ đối tượng
- Các hệ thống quản lý đối tượng phân tán như OMG 
(Object Management Group), ORB (Object Request 
Broker) làm việc theo nhóm nghiên cứu để làm thế nào 
XML có thể sử dụng trong sự kết hợp với IDL (Interface 
Description Language). 
- Các lược đồ của cơ sở dữ liệu thừa kế được định nghĩa 
trong XML, nhưng gọi các phương thức được tạo trong 
IDL.
5.2 Ứng dụng XML trong quản lý dữ liệu
Chương 5
5.3.1 Đa phương tiện và XML
5.3 Ứng dụng XML trong quản lý thông tin 
Hình 5.9 XML cho đa phương tiện 
Chương 5
5.3.2 Quản lý tri thức và XML
5.3 Ứng dụng XML trong quản lý thông tin 
Hình 5.10 XML và quản lý tri thức
Chương 5
5.3.3 Hỗ trợ quyết định và XML
- XML, RDF và ngữ nghĩa web sẽ trở thành những công 
nghệ then chốt cho hệ thống hỗ trợ quyết định.
- Nhiều kết quả của các tổ chức như ebXML có thể áp 
dụng được cho hỗ trợ quyết định. 
5.3 Ứng dụng XML trong quản lý thông tin 
Chương 5
5.3.4 Tính toán trong môi trường vô tuyến
-Các tập đoàn liên quan trong lĩnh vực tính toán vô 
tuyến đã phát triển ngôn ngữ đánh dấu vô tuyến WML 
(Wireless Markup Language). 
- XML và WAP là hai công nghệ cơ bản cho ngôn ngữ 
WML.
5.3 Ứng dụng XML trong quản lý thông tin 

File đính kèm:

  • pdfBài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML - Chương 5 Ứng dụng XML.pdf
Tài liệu liên quan