Xây dựng hệ thống Symantec Server Client

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay thì vấn đề an ninh mạng cũng như việc phòng và chống virus được xem là vấn đề nan giải đối với công ty. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp giải pháp phòng chống virus như Trend hay KIS.

pdf17 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 1584 | Lượt tải: 5download
Tóm tắt nội dung Xây dựng hệ thống Symantec Server Client, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
 XÂY D NG H TH NG SYMANTEC SERVER -Ự Ệ Ố 
CLIENT
Cùng v i s phát tri n c a Công ngh thông tin hi n nay thì v n đ An ninh m ng cũngớ ự ể ủ ệ ệ ấ ề ạ 
nh vi c phòng và Ch ng Virus đ c xem là v n đ nan gi n đ i v i Công ty .Hi n nayư ệ ố ượ ấ ề ả ố ớ ệ 
trên th tr ng có r t nhi u nhà cung c p gi i Pháp Phòng và Ch ng virus nh Hãng Trend,ị ườ ấ ề ấ ả ố ư 
hay Kaspersky (KOSS) Trong bài vi t này Tôi s trình bày v i các b n xây d ng h th ngế ẽ ớ ạ ự ệ ố 
Antivirus Client and Server - c a Hãng Symantec phiên b n Antivirus Coporation .Đây là 1ủ ả 
gi i pháp có th ng d ng trong doanh nghi p v a và nh .ả ể ứ ụ ệ ừ ỏ
u đi m Ư ể
• T o ra m t h th ng Antivirus duy nh t cho c h th ng máy tính, giúp ng iạ ộ ệ ố ấ ả ệ ố ườ 
Qu n Tr đ n gi n h n trong vi c Qu n tr h th ng, ả ị ơ ả ơ ệ ả ị ệ ố
• Ti t ki m băng thông trong quá trình Updateế ệ
• Nâng cao b o m t.ả ậ
Trên đây là mô hình xây d ng h th ng Symantec Server - Client, v i gi i pháp này hự ệ ố ớ ả ệ 
th ng ch c n Symantec Server k t n i ra Internet và Update . Client s t đ ng update tố ỉ ầ ế ố ẽ ự ộ ừ 
máy ch . Khi cài đ t mô hình Client Server này các máy Client cũng không có quy n tủ ặ ề ự 
đ ng g b ph n m m di t Virus này n u không bi t đ c Password.ộ ỡ ỏ ầ ề ệ ế ế ượ
B t kỳ máy tính nào trong h th ng nhi m virus l p t c thông tin đó đ c g i v choấ ệ ố ễ ậ ứ ượ ử ề 
Server, nhà qu n tr bi t đ c thông tin đó s có nh ng hành đ ng tr c ti p t i máy tínhả ị ế ượ ẽ ữ ộ ự ế ớ 
nhi m virus đó.ễ
Bài vi t này đ c Chia làm 3 ph n :ế ượ ầ
1. Cài đ t Ph n m m Symantec Serverặ ầ ề
2. Cài đ t Console, Config và Install Clientặ
3. Update và Schedule 
Ph n 1: Cài đ t ph n m m Symantec Serverầ ặ ầ ề
Cho CD ph n m m vào CD ph n m m s Autorun và hi n th nh hình v :ầ ề ổ ầ ề ẽ ể ị ư ẽ
Hình 1
Hình 2
Ch n Install symantec AntiVirus đ b t đ u cài đ t, sau đó ch n Install symantec AntiVirusọ ể ắ ầ ặ ọ
Hình 3
Hình 4
T i màn hình ạ Welcome click ch n ọ Next, sau đó cho I accept the Terms in the Licence 
agreement đ ch p nh n b n quy n c a Symantec .ể ấ ậ ả ề ủ
Hình 5
Hình 6 
T i ạ Wizard Client Server Option ch n ọ Server Install và nh p next . Ti p theo ta ch nấ ế ọ 
Complete đ cài đ t t t c các Features .ể ặ ấ ả
Hình 7
Hình 8
 Ở Wizard Select Server Group b n c p cung c p các thông s : ạ ấ ấ ố Server Group, Username 
và Password lúc này h th ng s yêu c u nh p 2 l n đ đ m b o r ng chúng ta type chínhệ ố ẽ ầ ậ ầ ể ả ả ằ 
xác . Sau đó nh p ấ next đ qua b c k ti p r i check vào ể ướ ế ế ồ Auto-ProtectRun LiveUpdate để 
h th ng t đ ng c p nh t t server c a Symantec sau khi Setup xong .ệ ố ự ộ ậ ậ ừ ủ
Hình 9
Sau đó Click Intall đ b t đ u cài đ t Ph n m m Symantec Server vào đĩa c ng sau khiể ắ ầ ặ ầ ề ứ 
hoành thành quá trình cài đ t và Update chúng ta s th y đ c k t qu nh hình H10ặ ẽ ấ ượ ế ả ư
Hình 10
Ph n 1 đ n đây là Finish , ph n ti p theo chúng ta s đi chi ti t vào config trên Serverầ ế ở ầ ế ẽ ế 
Symantec cũng nh ng Cách th c Remote Install .ư ứ
Thanked 5 Times in 2 Posts
Ph n II : Cài đ t Console, Config và Deployầ ặ 
Symantec Client cho Client 
Ph n II : Cài đ t Console, Config và Deploy Symantecầ ặ 
Client cho PC
A. CÀI Đ T CONSOLEẶ
Tư tượng như việc cài đặt trên ta tiến hành cài đặt Console cho Symantec ­ Server:
Đầu tiên ta chọn Install Administrator Tools 
Hình 1
R i ch n ồ ọ Install Symantec System Console
Hình 2
Hình 3
Hình 4
T i màn hình ạ Welcome (H.3) ta ch n ọ Next, r i ch n ồ ọ I accept the Terms in the Licence 
agreement đ ch p nh n b n quy n c a Symantec (H4) .ể ấ ậ ả ề ủ
Hình 5
Hinh 6
T i ạ Wizard Select Components chúng ta có th ch n các option c n thi t nh :ể ọ ầ ế ư Client 
Remote Install Tool cho phép chúng ta có th cài đ t cho Client t xa ( Server),… sau đóể ặ ừ 
ch n ọ Next, ở Wizard Destination Folder ta có th ch đ nh đ ng d n cho th m c cài đ tể ỉ ị ườ ẫ ư ụ ặ 
ho c đ m c đ nh r i Click Next .ặ ể ặ ị ồ
Hình 7
Hình 8
Sau đó ch n Install đ b t đ u cài đ t , sau đó Ch n Finish và Restart l i máy đ hoàn t tọ ể ắ ầ ặ ọ ạ ể ấ 
quá trình cài đ t .ặ
Hình 9
B. CONFIG
Sau khi máy kh i đ ng xong, chúng ta ở ộ Start Symantec System Center lên . Thì m c đ nhặ ị 
nó đang tr ng thái Lock nh hình v , đ ở ạ ư ẽ ể Unlock click ch n System ọ HierarChy , ch nọ 
NameServer ( Symantec-Server) , sau đó Right Mouse ch n ọ Unlock Server Group
Lúc này h th ng s yêu c u chúng ta nh p Username và password mà ta đã đ t nh trongệ ố ẽ ầ ậ ặ ư 
hình Hình 7 ph n 1.ở ầ
Sau khi Unlock thành công thì nó s có K t qu nh hình d i :M c đ nh Server đang ẽ ế ả ư ướ ặ ị ở 
ch đ Second chúng ta s chuy n nó sang Primary .ế ộ ẽ ể
Ti p theo chúng ta ế Right Mouse NameServer ch n ọ Make Server a Primary Server như 
hình trên .
Sau khi Unclock Thành công, b n s đ c KQ nh hình trên .ạ ẽ ượ ư
Và th là chúng ta đã c u hình Console xong và bây gi chúng ta ti n hành Deploy ph nế ấ ờ ế ầ 
m m Symantec Cho Máy tr m . Chúng ta có 2 cách đ cài đ t cho máy tr m m t là chúngề ạ ể ặ ạ ộ 
ta đ ng t Client truy c p đ n server b ng đ ng d n UNC, hai là chúng ta dùng ti n íchứ ừ ậ ế ằ ườ ẫ ệ 
Client Remote Install Tool mà ta đã nói trên . Đ cài đ t t xa ta vào ở ể ạ ừ Tools\ Client 
Remote Install .
 Ở Wizard Welcome ta ch n ọ Next đ b t đ u cài đ tể ắ ầ ặ
 b c này nó s yêu c u chúng ta cung c p Ở ướ ẽ ầ ấ Source ch a file cài đ t cho Client , ta ch nứ ặ ọ 
Default Location , r i ch n Next .ồ ọ
Sau đó Click "+" ở Microsoft Windows Network ,Ch n Group ch a Client, r i ch n PC màọ ứ ồ ọ 
ta c n Deploy .Sau đó Click ầ Add . Lúc này h th ng chúng ta s yêu c u chúng ta cung c pệ ố ẽ ầ ấ 
username và Password có quy n cài ph n m m .ề ầ ề
L u ý : ư
1. đây chúng ta ph i ch n 2 Ô (ở ả ọ ở Available Computer và Antivius Server) thì Nút Add 
m i sáng lên .ớ
2. N u h th ng báo l i UnRegconized Username and password thì chúng ta c n check l iế ệ ố ỗ ầ ạ 
Policy d i ướ
T i đây chúng ta ti n hành Restart PC Client đ Ki m tra Xem Symantec Client đã đ cớ ế ể ể ượ 
cài đ t cho PC ch a .ặ ư
Ph n III chúng ta s nó v v n đ Update và Schedule, chúc các b n Config thành công ! ầ ẽ ề ấ ề ạ
Symantec AntiVirus Corporate Edition là phiên b n cũ r i. Phiên b n m i nh t làả ồ ả ớ ấ 
Symantec Endpoint Protection 11 Maintenance Release 2 (SEP 11 MR2). V i phiên b nớ ả 
này, không ch h tr tính năng Antivirus mà còn:ỉ ỗ ợ
- AntiVirus and Antispyware Protection
- Proactive Threat Protection
- Network Threat Protection
M t s hình nh:ộ ố ả
Symantec Endpoint Protection 11 Manager:
Symantec Endpoint Protection 11 Client:

File đính kèm:

  • pdfxay_dung_he_thong_symantec_server_9034.pdf
Tài liệu liên quan