Bài giảng Thiết kế và lập trình Web 2 - Tách biệt mã nguồn xử lý và nội dung

Web User Control

ƒLà các trang ASP.NET đượcsửdụng nhưlà

server control

ƒCó thểtựđịnh nghĩa các thuộc tính & phương

thứcriêng

ƒCó khảnăng tái sửdụng cho nhiềutrang

pdf17 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Lượt xem: 1539 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Thiết kế và lập trình Web 2 - Tách biệt mã nguồn xử lý và nội dung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Bài giảng môn học
Thiết kế & Lập trình WEB 2
TÁCH BIỆT 
MÃ NGUỒN XỬ LÝ & NỘI DUNG
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung
© 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
Tách biệt Code & Content
ƒ Các thành viên trong nhóm có thể làm việc độc lập
trên phần công riêng
ƒ Lập trình viên có thể làm việc trên môi trường
quen thuộc
ƒ Tái sử dụng
Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung
© 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
3 cách Tách biệt Code & Content
1. Code-Behind
2. Web User Control
3. Component
Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung
© 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
1. Code-behind
Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung
© 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
2. Web User Control
ƒ Là các trang ASP.NET được sử dụng như là
server control
ƒ Có thể tự định nghĩa các thuộc tính & phương
thức riêng
ƒ Có khả năng tái sử dụng cho nhiều trang
Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung
© 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
Tạo Web User Control
Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung
© 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
Tạo Web User Control (tt)
<%@ Control 
Language="C#" AutoEventWireup="true" 
CodeFile="WebUserControl.ascx.cs" 
Inherits="WebUserControl" %>
Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung
© 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
Tạo Thuộc tính cho Web User Control
public string Username {
get {
return txtUsername.Text;
}
set {
txtUsername.Text = value;
}
}
Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung
© 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
Sử dụng Web User Control
<%@ Register Src="WebUserControl.ascx" 
TagName="WebUserControl" TagPrefix="uc1" %>
Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung
© 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
3. Component
ƒ 1 Component cơ bản bao gồm 1 hoặc nhiều Class
ƒ Được sử dụng như các lớp thư viện tự tạo
ƒ Hỗ trợ đa ngôn ngữ
ƒ Được biên dịch thành tập tin .DLL
ƒ Có khả năng tái sử dụng cao trong nhiều ứng
dụng khác nhau
Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung
© 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
Tạo & Sử dụng Component – Cách 1
ƒ Add new item > Class
Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung
© 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
Tạo & Sử dụng Component – Cách 1 (tt)
Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung
© 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
Tạo & Sử dụng Component – Cách 1 (tt)
using MyLibrary;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
MyClass x = new MyClass();
}
}
Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung
© 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
Tạo & Sử dụng Component – Cách 2
ƒ Add new project > Class Library
Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung
© 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
Tạo & Sử dụng Component – Cách 2 (tt)
Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung
© 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
Tạo & Sử dụng Component – Cách 2 (tt)
ƒ Add references > Projects
using MyClassLibrary;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
MyClass x = new MyClass();
}
}
MyClassLibrary.DLL
Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung
© 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
Sử dụng 2 component có class trùng tên
using MyLibrary;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
MyClass x = new MyClass();
MyClassLibrary.MyClass y = new MyClassLibrary.MyClass();
}
}

File đính kèm:

  • pdfBài giảng Thiết kế và lập trình Web 2 - Tách biệt mã nguồn xử lý và nội dung.pdf