Bài giảng Mạng căn bản - Các dịch vụ trên Internet

Là dịch vụcung cấp các trang dữliệuHTML

cho phép kếtnối, và cung cấp nhiềuthông

tin dữliệutrênmạng Internet.

1. Mộtsốthuậtngữ

2. Giớithiệumôhìnhhoạtđộng củadịch

vụwww

3. KhảosátWeb Browser Internet

Explorer

4. Tìm kiếm thông tin trên Internet

pdf25 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Lượt xem: 2722 | Lượt tải: 6download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Mạng căn bản - Các dịch vụ trên Internet, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Chương 1
Các Dịch Vụ Trên Internet
Các Dịch Vụ Trên Internet
I. Dịch vụ Web
II. Dịch vụ FTP
III. Dịch vụ MAIL
I. Dịch vụWorld Wide Web
Là dịch vụ cung cấp các trang dữ liệu HTML 
cho phép kết nối, và cung cấp nhiều thông
tin dữ liệu trên mạng Internet.
1. Một số thuật ngữ
2. Giới thiệu mô hình hoạt động của dịch
vụ www
3. Khảo sát Web Browser Internet 
Explorer 
4. Tìm kiếm thông tin trên Internet
I.1. Một số thuật ngữ cơ sở
ƒ HTTP
ƒ Gopher
ƒ Dịch vụ trực tuyến (Online Service): 
ƒ HTML (Hypertext Markup Language)
ƒ WebPage
ƒ WebSite
ƒ Home page 
ƒ HyperLink (link): 
ƒ URL (Uniform Resource Locator): 
I.1. Một số thuật ngữ cơ sở
ƒ IXP (Internet Exchange Provider): là nhà cung
cấp đường truyền và cổng truy cập Internet. 
ƒ ISP (Internet Service Provider): là nhà cung
cấp dịch vụ Internet cho người dùng trực tiếp
qua mạng điện thoại như là cấp quyền truy
cập Internet, cung cấp các dịch vụ như web, 
e-mail, chat, telnet… 
ƒ ICP (Internet Content Provider): là nhà cung
cấp thông tin lên Internet, thông tin được cập
nhật định kỳ hay thường xuyên và thuộc nhiều
lĩnh vực như thể thao, kinh tế giáo dục, chính
trị, quân sự … 
Các hoạt động chính trên WEB
ƒ Tìm kiếm thông tin
ƒ Giải trí: nghe nhạc, xem phim..
ƒ Trao đổi email
ƒ Tán gẩu (chat)
ƒ Sắp xếp các chuyến du lịch như đặt vé máy bay, 
đăng ký phòng khách sạn
ƒ Đào tạo từ xa
ƒ Thương mại điện tử…
I.2. Giới thiệu mô hình hoạt động
của dịch vụWeb
ƒ Web server: được cài
trên máy chủ với chức
năng tiếp nhận và cung
cấp yêu cấu dạng http 
từ máy trạm
ƒ Web client: cài trên
máy trạm tiếp nhân
thông tin phản hồi từ
máy server và hiện lên
màn hình
I.3. Khảo sát Web Browser Internet 
Explorer 
ƒ IE là chương trình web browser cho phép
người dùng truy xuất(duyệt) thông tin 
mạng thông qua dịch vụ WWW.
ƒ Ví dụ dùng IE để truy cập
website: 
www.fetel.hcmuns.edu.vn
I.4. Tìm kiếm thông tin trên internet
ƒ Search engine là công cụ hỗ trợ việc tìm
kiếm thông tin dữ liệu trên mạng
internet
ƒ Một số website cung cấp các Search 
engine phổ biến:
• www.google.com
• www.yahoo.com
• www.lycos.com
I.4. Tìm kiếm thông tin trên internet
ƒ Ví dụ: tìm kiếm một trang web về công nghệ
FDDI trong search engine www. google.com
II. Dịch Vụ FTP
ƒ Là dịch vụ truyền file dữ liệu thông qua hệ
thống mạng internet sử dụng giao thức
TCP/IP
ƒ Hoạt động theo mô hình Client - server
II.1. Mô hình hoạt động
II.2. Các tập lệnh thông dụng của
FTP
- Open : Tạo kết nối tới ftp server
Cú pháp:
ftp> open 
user:
Password:
- Disconect, Quit : Huỷ kết nối
II.2. Các tập lệnh thông dụng của
FTP
ƒ Ls : hiển thị file va thư mục trên máy FTP server
ƒ Cd : Chuyển thư mục ở ftp server
ƒ Cd ../ : chuyển thư mục
ƒ Lcd : Chuyển thư mục ở ftp client
ƒ Put : Upload một file
ƒ Mput : Upload nhiều file
ƒ Get : Download một file
ƒ Mget : Download nhiều file
II.2. Các tập lệnh thông dụng của
FTP
ƒ Mkdir : Tạo một thư mục
ƒ Rmdir : Xoá một thư mục
ƒ Delete : Xoá file trên FTP server
ƒ Mdelete : Xoá nhiều file trên FTP server
ƒ Pwd: xem thư mục hiện hành trên FTP server
ƒ ! : tạm ngưng phiên làm việc với FTP server 
chuyển về Dos
II.3. Sử dụng Windows Commander 
làm ftp client
ƒ Từ màn hình chính của thực đơn Commands
chọn FTP New Connection, Hộp thoại FTP 
xuất hiện, trong mục Connection to bạn
nhập địa chỉ của FTP Server sau đó chọn OK.
II.3. sử dụng Windows Commander 
làm ftp client
ƒ Màn hình kết nối từ ftp client tới ftp server
III. Dịch Vụ Mail
Là dịch vụ cung cấp người dùng giao
tiếp với nhau thông qua hệ thống thư
tín điện tử hay còn gọi là Email.
III.2. Các loại Mail
ƒ Webmail
• Giao dịch giữa mail client và mail server dựa
trên giao thức http.
• Thường được cung cấp sử dụng miễn phí
ƒ POP mail
• Giao dịch giữa mail client và mail server dựa
trên giao thức POP 
III.3. Sử dụng Webmail
ƒ Đăng ký một tài khoản
ƒ Đăng nhập vào Mail server
ƒ Sử dụng Email
III.3. Sử dụng webmail
ƒ Đăng ký một
tài khoản
III.3. Sử dụng webmail
ƒ Đăng nhập
vào Mail 
server
III.3. Sử dụng webmail
III.4. Sử dụng Outlook Express
ƒ Cấu hình outlook express bạn cần có
• Account mail
• Địa chỉ của mail server
ƒ Inbox: Chứa các thư đã nhận từ mail server
ƒ Outbox: chứa các thư gởi đi không thành công
ƒ Send Items: chứa các thư đã gởi tới server
ƒ Deleted Items: chứa các thư đã xoá.
ƒ Drafts: chứa các thư đang soạn chưa hoàn tất. 
III.4. Sử dụng Outlook Express

File đính kèm:

  • pdfBài giảng Mạng căn bản - Các dịch vụ trên Internet.pdf