Giáo trình Thiết lập và quản trị Lotus Domino

Trong nhӳng năm gҫn ÿây, viӋc ӭng dөng công nghӋ thông tin trong hӋ

thӕng các cѫquan nhà nѭӟc và lƭnh vӵc quҧn lý hành chính ÿһc biӋt ÿѭӧc chú trӑng

và phát triӇn. Vӟi quyӃt ÿӏnh ÿҫu tѭmӝt cách hӋ thӕng ÿӇ phát triӇn công nghӋ

thông tin, Chính phӫ ÿã quyӃt ÿӏnh ÿҫu tѭ phát triӇn hӋ thӕng mҥng diӋn rӝng cӫa

Chính phӫ ÿѭӧc gӑi là mҥng CPNet. Ĉây là mӝt hӋ thӕng mҥng mang tính chҩt

chiӃn lѭӧc phөc vө viӋc trao ÿәi dӳ liӋu trong các cѫ quan cӫa chính phӫ, chính vì

thӃ, viӋc lӵa chӑn mӝt phҫn mӅm mҥng có ÿӫsӭc mҥnh ÿӇ phөc vө viӋc truy Ӆn

thông trên m ҥng là m ӝt quyӃt ÿӏnh hӃt sӭc quan trӑng. ViӋc lӵa chӑn Lotus Notes

4.x làm phҫn mӅm nӅn chính ÿӇcҩu thành nên hӋ thӕng mҥng này ÿã thӇ hiӋn vai

trò quan trӑng cӫa phҫn mӅm này.

7ӯnăm 2000 ÿӃn nay, sau khi hãng Lotus ÿѭӧc IBM mua lҥi, viӋc tăng

Fѭӡng sӭc mҥnh cho phҫn mӅm Lotus Notes ÿѭӧc ÿҭy mҥnh. Phiên bҧn máy chӫ,

quҧn trӏ hӋ thӕng và thiӃt kӃ ӭng dөng ÿѭӧc mang tên mӟi: Lotus Domino. Lotus

Domino không ÿѫn thuҫn chӍ là m ӝt phҫn mӅm ӭng dөng có khҧnăng tә chӭc

Pҥng riêng theo phân cҩp, m ӝt hӋ thӕng thѭ tín ÿLӋn tӱ әn ÿӏnh bұc nhҩt thӃ giӟi,

Pӝt hӋ thӕng máy chӫ cho các ӭng dөng hѭӟng văn bҧn vӟi khҧnăng tҥo ra các

luӗng xӱ lý phӭc tҥp mà ÿã trӣ thành m ӝt hӋ các máy chӫ ӭng dөng mҥnh, phөc vө

Kҫu hӃt các dӏch vөcӫa Internet: POP3, SMTP, IMAP, LDAP, HTTP, WEB, JAVA

SERVLET, ViӋc phát tri Ӈn các ӭng dөng WEB trên Lotus Domino trӣ nên rҩt

ÿѫn giҧn bӣi viӋc hӛtrӧphát tri Ӊn các ÿRҥn mã lӋnh viӃt bҵng nhiӅu ngôn ngӳkhác

nhau trong ӭng dөng cӫa Lotus Domino: Dynamic HTML, JavaScript, CSS, Lotus

Formula. Ngôn ngӳkӏch bҧn có thӇ ÿѭӧc lұp trình bҵng ngôn ngӳ thông dөng

Lotus Script hoһc Java.

pdf268 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 1923 | Lượt tải: 3download
Tóm tắt nội dung Giáo trình Thiết lập và quản trị Lotus Domino, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
?n có th? nh?p công th?c và ph?n Title ?? ph?c v? vi?c hi?n th? Frameset trên
Notes ho?c Web. Ví d?:
màn hình hi?n th? c?a frameset s? nh? sau:
Tài li?u ?ào t?o thu?c ?? án 112 CP
??n v? biên so?n: Công ty c? ph?n các gi?i pháp m?ng vi?t nam
Giáo trình thi?t l?p và qu?n tr? Lotus Domino Trang 258
7.2 Ch? ??nh thu?c tính cho Frame
??p tho?i thu?c tính c?a Frame g?m các ph?n sau:
– Info
– Frame size
– Frame Border
– Advanced
– Additional HTML
7.2.1 Info Tab
??n có th? ch? ??nh trong ph?n Type nh? sau:
- Link: liên k?t t?i document ho?c view
- Named Element: liên k?t t?i các thành ph?n thi?t k? c?a c? s? d?
li?u. Nh?n nút có hình folder ?? liên k?t v?i các thành ph?n này
Tài li?u ?ào t?o thu?c ?? án 112 CP
??n v? biên so?n: Công ty c? ph?n các gi?i pháp m?ng vi?t nam
Giáo trình thi?t l?p và qu?n tr? Lotus Domino Trang 259
7.3 Thay ??i ki?u hi?n th? c?a Frameset
??n có th? thay ??i hi?n th? c?a frameset khi c?n. ??n gi?n là ch?n các frame mà
??n mu?n thay ??i và quy?t ??nh các hành ??ng. S? d?ng h? th?ng nút trên màn
hình ho?c các thu?c tính trên h?p tho?i Properties.
8 Outline
??n có th? t?o m?t outline cho phép ng??i s? d?ng hình dung h? th?ng view và
folder c?a b?n, th?c hi?n các hành ??ng và liên k?t t?i các ph?n t? khác ho?c URL.
8.1 Màn hình thi?t k? c?a outline
Tài li?u ?ào t?o thu?c ?? án 112 CP
??n v? biên so?n: Công ty c? ph?n các gi?i pháp m?ng vi?t nam
Giáo trình thi?t l?p và qu?n tr? Lotus Domino Trang 260
8.1.1 ?? th?ng nút
- New Entry: ??n ?? ??ng nút này ?? thêm ??t ??c ??i vào
outline, h?p tho?i Infobox hi?n th? nh? sau:
- Save Outline: Ghi l?i s? thay ??i c?a outline
- Use Outline: t?o m?t page và nhúng Outline vào page ?ó
- Generate Default Outline: t?o các ph?n t? ng?m ??nh c?a c? s? d?
li?u cho outline, ví d? nh? view và folder
Tài li?u ?ào t?o thu?c ?? án 112 CP
??n v? biên so?n: Công ty c? ph?n các gi?i pháp m?ng vi?t nam
Giáo trình thi?t l?p và qu?n tr? Lotus Domino Trang 261
- Indent Entry: chuy?n m?c c?a outline xu?ng m?t m?c
- Outdent Entry: chuy?n m?c c?a outlien t?ng m?t m?c
8.2 ??o m?i m?t Outline
1. ?? database trong ch? ?? Design
2. Chuy?n t?i ph?n Outline Design, nh?n nút New Outline
3. Nh?n nút Generate Default Outline ?? t?o các liên k?t t?i các view và
folder trong c? s? d? li?u.
8.3 Outline nhúng
??t Outline nhúng là m?t ph?n t? nhúng c?a Domino cho phép b?n chèn outline ?ã
???c thi?t k? vào form, subform, page ho?c tr??ng richtext.
??n th?c hi?n theo các b??c sau:
1. ??o m?t page m?i
2. Di chuy?n con tr? t?i vùng c?n chèn Outline vào
3. Ch?n Create – Embedded Element – Outline
Tài li?u ?ào t?o thu?c ?? án 112 CP
??n v? biên so?n: Công ty c? ph?n các gi?i pháp m?ng vi?t nam
Giáo trình thi?t l?p và qu?n tr? Lotus Domino Trang 262
9 Tài nguyên dùng chung ? Shared Resources
9.1 ?nh ? Images
Tài nguyên ?nh cho phép b?n l?u tr? các ?nh mà b?n s? d?ng trong c? s? d? li?u.
?ây là m?t tính n?ng r?t h?u ích b?i vì c? s? d? li?u có th? l?u tr? t?t c? các ?nh
mà b?n c?n s? d?ng và không ph?i lo l?ng ??n vi?c g?i các ?nh này gi?a các ?ng
??ng.
??n có th? chèn các ?nh này trong form và page ho?c liên k?t chúng trên Web.
?? t?o m?i m?t ?nh, th?c hi?n các b??c sau:
1. ?? c? s? d? li?u ? ch? ?? Design
2. ?? ph?n Shared Resources, nh?n nút New Image Resource
3. Ch?n ?nh, sau ?ó nh?n nút Open
9.2 ??p ? Files
Lotus Designer cho phép b?n l?u tr? các t?p không ph?i là nsf trong c? s? d? li?u.
??n c? th? c?n tham chi?u ??n các t?p khác nh? t?p ?nh, t?p scripting, nh? JSP
ho?c CGI.
?? t?o m?i m?t Shared File Resource, b?n th?c hi?n theo các b??c sau:
Tài li?u ?ào t?o thu?c ?? án 112 CP
??n v? biên so?n: Công ty c? ph?n các gi?i pháp m?ng vi?t nam
Giáo trình thi?t l?p và qu?n tr? Lotus Domino Trang 263
1. ?? Design, ch?n ph?n Shared Resources
2. Nh?n vào ph?n Files
3. Nh?n nút New File Resource
4. Ch?n t?p mà b?n mu?n s? d?ng dùng chung
10 Formula
Formula là các bi?u th?c có thu?c tính có th? l?p trình ???c, ví d? b?n có th? gán
giá tr? cho các bi?n ho?c ???u khi?n m?t cách gi?i h?n các ti?n trình c?a ph?n m?m.
Formula cung c?p giao di?n cho l?p trình viên thông qua các hàm (@function) và
các l?nh (@command).
??t formula liên quan ??n vi?c m?t ho?c nhi?u câu l?nh có th? th?c hi?n ???c theo
th? t?. Ph? thu?c và các ??i t??ng có liên quan t?i formula và các ???u ki?n khác
mà b?n có th? th?c hi?n m?t ho?c nhi?u l?n ho?c nó có th? th?c hi?n nhi?u l?n trên
các tài li?u ???c ch?n. Formula hi?n t?i ? phiên b?n 6 ?ã có th? th?c hi?n ???c các
vòng l?p.
??t c? các hàm ??u ?ánh giá m?t giá tr? và có th? ??t nó vào m?t formula khác. Khi
??t formula ???c th?c hi?n, giá tr? c?a formula này ???c chuy?n thành m?t ph?n
??a formula khác. M?t s? formula c?ng có nh?ng hi?u ?ng ngoài, có kh? n?ng là
nguyên nhân c?a m?t s? hành ??ng khác x?y ra, ch?ng h?n, @Prompt là nguyên
nhân c?a vi?c hi?n th? m?t h?p tho?i.
Ph?n l?n các @function có th? ???c s? d?ng cho b?t c? ??i t??ng nào c?a Notes,
??t s? thì b? h?n ch? trong t?ng ?ng d?ng. Các @funtion s? tr? l?i các thông tin
trên c? s? d? li?u, danh m?c, tài li?u ho?c tr??ng, n?i mà @fuction ?ang có ?nh
???ng.
@command là các hàm ??c bi?t th?c hi?n các hành ??ng ngay l?p t?c trên giao
di?n c?a ng??i dùng. Ph?n l?n các @command mô ph?ng m?t l?nh ? trên thanh
menu. Ví ?? ?? ??t tài li?u ? ch? ?? ??a, ??n có th? dùng ??nh sau:
@command([editdocument];”1”).
??n có th? s? d?ng Formula cho các nút l?nh ? thanh công c?, agent mà không ch?
rõ tài li?u tác ??ng, s? ki?n, nút l?nh, … B?n không th? s? d?ng @command trong
??t công th?c mà nó không t??ng tác v?i ng??i s? d?ng bao g?m bi?u th?c ???u
ki?n l?a ch?n, c?t trên view, các hành ??ng b? ?n, tiêu ?? c?a c?a s?, session, t?o
subform, ???u ki?n ?n, giá tr? ng?m ??nh, chuy?n ??i nh?p li?u, ki?m tra nh?p li?u,
giá tr? t? ??ng tính, tr??ng keyword, …
??n không th? s? d?ng ph?n l?n @command trên ?ng d?ng Web b?i vì các l?nh
này trên c?n b?n là s? d?ng giao di?n c?a Notes Client. Có kho?ng 30 l?nh có th?
?? d?ng ???c trên WEB.
11 Lotus Script
LotusScript tr? giúp cho ng??i phát tri?n ?ng d?ng m?t d?i r?ng các tính n?ng hi?n
??i, m?t ngôn ng? l?p trình h??ng ??i t??ng. Nó t?o ra m?t giao di?n ?? truy xu?t
??i Domino thông qua các ??i t??ng ?ã ???c ??nh ngh?a s?n. Domino t? ??ng biên
??ch các ??i t??ng và ???n mã c?a ng??i dùng m?t cách t? ??ng. Nó cho phép b?n
??p trình b?ng nhi?u cách hi?u qu? khác nhau.
Thêm vào n?a, c?u trúc phân c?p c?a các ??i t??ng Domino gi?ng nh? v?i phân
??p trên giao di?n ng??i dùng. Ví d?, n?u b?n mu?n l?p trình trên Lotus Script, b?n
?? b?t ??u v?i UIWorkspace class, sau ?ó chuy?n xu?ng UIDocument ??i di?n cho
Tài li?u ?ào t?o thu?c ?? án 112 CP
??n v? biên so?n: Công ty c? ph?n các gi?i pháp m?ng vi?t nam
Giáo trình thi?t l?p và qu?n tr? Lotus Domino Trang 264
cho tài li?u hi?n t?i ?ang m?. Khi b?n ?ã có quy?n h?n v?i ??i t??ng này, b?n s? có
th? ti?p c?n d? li?u trong các tr??ng c?a tài li?u.
Các v?n ?? trên c?ng ???c áp d?ng cho các ??i t??ng back-end, là các ??i t??ng
mà b?n s? làm vi?c mà không có trên giao di?n ng??i dùng. B?n s? b?t ??u v?i
NotesSession và ?i xu?ng NotesDatabase, NotesDocument.
???i ?ây là mô t? ng?n g?n các l?i ích c?a Lotus Script:
11.1 Ngôn ng? m? r?ng c?p cao c?a BASIC
LotusScript là ngôn ng? m? r?ng c?a BASIC. Nó cho phép l?p trình viên d? dàng
trong vi?c phát tri?n ?ng d?ng. B?n có th? s? d?ng các ???n mã ph?c t?p b?ng các
???u ki?n, r? nhánh, th? t?c và hàm, vòng l?p …
11.2 Ch?y trên nhi?u n?n t?ng khác nhau
LotusScript là ngôn ng? ch?y ???c trên nhi?u n?n khác nhau. B?n có th? t?o m?t
?ng d?ng trên Lotus Domino và có th? ???c s? d?ng trên b?t c? n?n nào ???c h?
tr?, ch?ng h?n Windows, Linux, AIX, Solaris, …
11.3 Ngôn ng? l?p trình h??ng ??i t??ng
Các ??i t??ng Domino có s?n ?? s? d?ng cho LotusScript. B?n có th? vi?t các ???n
mã l?nh ?? truy c?p và qu?n lý các ??i t??ng. Các ???n mã có th? là h??ng s? ki?n,
ch?ng h?n nh?n chu?t vào ??i t??ng và nút, m? tài li?u, ho?c m? m?t view.
??n có th? t?o ra các l?p c?a riêng mình, t? ch?c các ???n mã l?nh s? d?ng mô
hình h??ng ??i t??ng.
11.4 ???c h? tr? trong các ?ng d?ng Lotus
?? khi LotusScript ???c h? tr? b?i các s?n ph?m Lotus, các s?n ph?m này có th?
???c truy c?p thông qua các ??i t??ng c?a Domino s? d?ng s? h? tr? Domino b?i
các m? r?ng LotusScript. M?t ???m khác bi?t là b?n ch? c?n h?c m?t ngôn ng? l?p
trình khi vi?t mã l?nh cho các s?n ph?m khác c?a Lotus.
11.5 ?? tr? OLE/COM
Domino có th? qu?n lý m?t cách h?u d?ng cho các tài li?u trong b? ph?n m?m
SmartSuite, ho?c các ?ng d?ng OLE khác, ch?ng h?n Microsoft Office.
Domino cho phép b?n thân nó là m?t máy ch? OLE2 , h? tr? c? COM và giao di?n
OLE. M?t ?ng d?ng ngoài c?ng có th? s? d?ng các ??i t??ng ?? các ngôn ng? l?p
trình khác t?o và tham chi?u ??n nó. LotusScript c?ng có th? k?t h?p nhi?u ph?n và
cung c?p cho b?n ph??ng pháp ???u khi?n và qu?n lý các ??i t??ng.
11.6 Có th? dùng chung v?i @function
Lotus v?n h? tr? vi?c s? d?ng @function. LotusScript c?ng có th? làm vi?c v?i
chúng.
11.7 Tích h?p v?i môi tr??ng phát tri?n
Môi tr??ng phát tri?n tích h?p c?a Domino cung c?p m?t giao di?n ??n gi?n ?? s?
??ng, d? dàng trong vi?c t?o, so?n th?o và ki?m tra l?i các k?ch b?n. Nó cho phép
??n vi?t các k?ch b?n ph?c t?p trong Domino.
Tài li?u ?ào t?o thu?c ?? án 112 CP
??n v? biên so?n: Công ty c? ph?n các gi?i pháp m?ng vi?t nam
Giáo trình thi?t l?p và qu?n tr? Lotus Domino Trang 265
11.8 Kh? m? thông qua LSX
??n có th? m? r?ng LotusScript b?ng cách vi?t các l?p cho riêng b?n, s? d?ng
LotusScript eXtensions trong C và C++, ho?c s? d?ng các DLL.
11.9 ??t n?i v?i c? s? d? li?u khác
??n có th? k?t n?i ?ng d?ng c?a b?n b?ng cách s? d?ng các c? s? d? li?u khác,
ch?ng h?n DB2 thông qua LS:DO. L?i ích c?a vi?c này là b?n có th? s? d?ng các
?? s? d? li?u có s?n ?? l?u tr? d? li?u t?i m?t v? trí.
Tài li?u ?ào t?o thu?c ?? án 112 CP
??n v? biên so?n: Công ty c? ph?n các gi?i pháp m?ng vi?t nam
??i thông tin thêm xin liên h?

File đính kèm:

  • pdfUnlock-Giao_trinhLotus20Domino-VNSC.pdf