Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống đối tượng - Nguyễn Thanh Bình

Các khái niệm hướng đối tượng

Tổng quan về ngôn ngữ mô hình hóa UML

UML trong tiến trình phát triển phần mềm

Mô hình hóa yêu cầu

Mô hình hóa khái niệm

Biểu đồ hoạt động

Biểu đồ trạng thái

pdf184 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Lượt xem: 2018 | Lượt tải: 4download

File đính kèm:

  • pdfBaiGiang_PT_TKHDT.pdf